Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Văn bản pháp lý ĐKDN 
 

 Tên văn bản

Luật DN 2014.pdf
Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa
Nghi dinh 96.pdf
TT20.2015.TT.BKHDT - Danh muc bieu mau kem theo.doc
TT20.2015.TT.BKHDT Phu luc kem theo.doc
TT 20.2015.pdf
Nghi dinh 78.pdf
Danh muc TTHC - Phu luc 1.pdf
1811QD-BKHDT QD cong bo danh muc TTHC.pdf
1.DKKD.TINH (chi tiet 27 TTHC cap tinh).doc
1.DKKD.HUYEN (chi tiet 05 TTHC cap huyen).doc
Quyết định 601thành lập quỹ phát triển DNNVV.doc

CÔNG VĂN 1337 HD THỦ TỤC TĂNG VỐN CTCP.pdf

Cong van 8311 Huong dan cach ghi nganh nghe kinh doanh.doc

CV 981 V_v xac dinh nganh nghe DKKD.pdf

Luat Chung khoan 2006.doc

Luat chung khoan 2010 (sua doi - bo sung Luật CK 2006).doc

Luat hop tac xa 2012 (co hieu luc 1-7-2013).doc

Nghi dinh 01 chao ban Cp rieng le.doc

Nghi dinh 52 trai phieu DN.DOC

Nghi dinh 53 xu phat VPHC KHDT.DOC

Nghi dinh 56 Tro giup - ban goc.doc

Nghi dinh 58 Luat Chung khoan.doc

Nghi dinh 58 ve con dau.doc

Nghi dinh 59 HH DV co DK.rtf

Nghi dinh 62 (bo sung Nghi dinh 53 xu phat).doc

Nghi dinh 66 ho tro phaply.doc

Nghi dinh 72 nganh nghe kinh doanh co dieu kien.doc

Nghi dinh 72 VPD D, Chi nhanh DTNN.DOC

Nghi dinh 78 dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.doc

 Thong tu lien tich 05 CN-NV cua nganh KHDT.doc.doc

Nghị định 31 (bo sung Nghi dinh 58) con dấu.doc

QD10 He thong nganh kinh te Viet Nam.doc

Quy che Nguoi dai dien von cua SCIC.pdf

QUY DINH 1910 PHOI HOP QLDN.pdf

Quyet Dinh 47 và Quy che 1486 Mot cua lien thong.pdf

Quyet dinh 337 - QD - BKH ve nganh nghe KD.doc

Quyet dinh so 32-2009-QD-UBND ngay 21-10-2009 chuc nang nhiem vu cua SKHDT.doc

Thong tu 131 gop von - mua Cp cua nha DT NN.doc

Thong tu 176 phi - le phi DKDN.doc

Thong tu lien tich 05 CN - NV cua nganh KHDT.pdf

Quyết định 419 - 2012 Đề án ĐMQLNN sau Đăng ký thành lập.doc

Thang tu 01-2013 ve -png k_ doanh nghi_p (thay the Thong tu 14).doc
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU.doc
Thong tu 106 (bo sung Thong tu 176).doc.doc