Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 20/06/2019 8:12 SA 
 
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2019 
 
 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công tác chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. UBND tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các nội dung có liên quan trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp[1].

          Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các DN khởi nghiệp và phát triển. UBND các huyện, thành phố đã triển khai kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm các DN trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực, một số kết quả cụ thể trong việc thực hiện NQ35 đạt được như sau:

          II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP

1- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp

Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trong đó tập trung tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điẹn tử tỉnh, trang thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh[2].

Từ 01/3/2019 Tỉnh đã đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại một đầu mối Trung tâm hành chính công của tỉnh, việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong thực hiện các TTHC, góp phần giảm tối đa chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Các Sở, ngành, địa phương đã thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc các quy trình, thủ tục và thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Một số Sở, ngành đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định, như: lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư, đất đai, Thuế, Hải quan, xây dựng, cấp phép lao động nước ngoài, tiếp cận điện năng... Cụ thể như sau: Lĩnh vực ĐKKD giảm từ 3 ngày xuống tối đa 02 ngày làm việc; lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư: cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc; Lĩnh vực đất đai: rút ngắn thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư ngoài KCN từ 30 ngày xuống còn không quá 20 ngày; thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá giảm từ 30 ngày xuống không quá 10 – 15 ngày; tổng thời gian thẩm định (02 bước) và cấp giấy phép xây dựng rút ngắn hơn so với quy định trung bình là 29,6 ngày; Lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài: giảm từ 07 ngày xuống còn 03 ngày làm việc,...

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36A/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính quyền điện tử. Xây dựng, hoàn thiện nhằm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, công dân khi đến làm việc và liên hệ công tác. Tính đến 15/6/2019, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt 21,1% (cùng kỳ 2018: 16,9%), tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,9%, tỷ lệ hoàn thuế điện tử đạt 100%, tỷ lệ số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (NTĐT) đạt 100%, tỷ lệ số chứng từ NTĐT đạt 100%. Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa, container tại các cảng.

2.- Tập trung nắm bắt, giải quyết xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chinh phủ, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với các DN. UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất) vào ngày 18/4/2019, tại hội nghị Lãnh đạo các ngành, địa phương đã có văn bản trả lời và trực tiếp trả lời, giải quyết 21 kiến nghị, đề xuất của các DN; trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp nêu tại hội nghị, hiện nay các cơ quan, địa phương đang rà soát và giải quyết 19 ý kiến của các DN đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước và sẽ có báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết trong tháng 7 năm 2019. Nhìn chung, các kiến nghị, phản ánh đề xuất của các DN phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh đều được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan giải quyết, xử lý tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các DN hoạt động.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện tốt việc hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử; tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời, đầy đủ những kiến nghị, đề nghị, những vướng mắc của các doanh nghiệp. Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống Đối thoại trực tuyến và chuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sáu tháng đầu năm đã có 15 câu hỏi gửi đến chuyên mục hỏi đáp, tỷ lệ trả lời đến nay đạt 100%.

Các Sở, ngành đã rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường...và có các văn bản cụ thể đề xuất kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, thuận lợi cho các doanh nghiệp.  Một số ngành đã triển khai và duy trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Cục Thuế tỉnh tổ chức "Tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế" vào tháng 3, duy trì làm thêm ngày thứ bảy cuối mỗi tháng để giải quyết những tồn tại vương mắc của các DN trong thực hiện thủ tục về thuế. Chi cục Hải quan thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc theo Quyết định 2067/QĐ-HQHP ngày 17/6/2016 về cơ chế giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp của Cục Hải quan Hải Phòng. Sở Lao động và TBXH tổ chức "Ngày hội việc làm 2019", tiếp tục thực hiện sàn giao dịch việc làm, nắm bắt thông tin về số lượng lao động, kết quả đào tạo lao động và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các DN tuyển dụng lao động,v.v.

3- Về thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách theo quy định của Nhà nước về hỗ trợ cho doanh nghiệp trong đầu tư, trong sản xuất kinh doanh. Tỉnh đã giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng quy định chính sách hỗ trợ của tỉnh phát triển mới doanh nghiệp giai đoạn 2019 - 2022 để trình HĐND tỉnh quyết định như: hố trợ lệ phí đăng ký DN, phí công bố thông tin DN, hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chũ ký số. Triển khai thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN; tổ chức tư vấn, hướng dẫn các thủ tục về cấp Giấy phép hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, thủ tục về đất đai đối với các hộ kinh doanh thuê đất thực hiện dự án sau khi chuyển đổi thành DN,...Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đến năm 2020;  

Tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ DN trong lĩnh vực: xúc tiến thương mại, tiếp cận tín dụng, sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ. 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ các DN tham gia 05 hội chợ, triển lãm trong nước[3]; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức đoàn đi khảo sát thị trường, giao dịch thương mại tại TP Quảng Châu, Trung Quốc; mời các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và tổ chức sự kiện “Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng” tại Quảng trường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông qua các hội chợ, triển lãm, lễ hội đã giúp cho doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sâu rộng sản phẩm, thương hiệu của mình tới khách hàng trong và ngoài nước, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả sau khi kết thúc các hội chợ, các đơn vị đã ký kết được 26 bản ghi nhớ và giao dịch thương mại được thiết lập, tổng doanh số bán hàng tại hội chợ đạt trên 500 triệu đồng.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc triển khai có hiệu quả của Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020” và Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tư vấn, hướng dẫn cho 60 lượt doanh nghiệp, cá nhân đến tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và 30 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tình hiểu về ISO. Hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 25 đơn vị nhãn hiệu, 6 đơn kiểu dáng và 1 đơn sáng chế; hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến cho 06 doanh nghiệp; chứng nhận hợp quy 07 doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 10 tiêu chuẩn; đăng ký mã số mã vạch 05 doanh nghiệp, tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia 02 doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các phiên giao dịch, kết nối giữa các DN với các đơn vị đào tạo; đã tổ chức 32 phiên giao dịch việc làm, thu hút sự tham gia của 592 DN với 5.478 lao động, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2018; đã có 1.959 người nhận được việc làm sau phỏng vấn tại sàn giao dịch.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho các DNNVV. Tính đến cuối tháng 5 năm 2019, có 635 khách hàng được các chi nhánh NHTM cam kết cho vay 9.036 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân cho vay 5.002 tỷ đồng, dư nợ đạt 8.784 tỷ đồng; có khoảng 80.000 lượt khách hàng được vay theo Đề án “Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ”  với tổng dư nợ đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cuối năm 2018.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư  tỉnh đã tư vấn lập dự án đầu tư cho khoảng 40 nhà đầu tư; tư vấn hỗ trợ thủ tục đăng ký DN cho  khoảng 50 DN; tổ chức 04 khóa đào tạo về kỹ năng quản trị DN, mở rộng thị trường....cho hơn 200 học viên đang hoạt động tại các DN.

 4- Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp được tăng cường

Duy trì thực hiện tốt Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với các DN sau đăng ký thành lập được tăng cường. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã kịp thời cung cấp các thông tin định kỳ về tình hình đăng ký DN tới các ngành, địa phương liên quan (nhất là cơ quan thống kê, thuế, BHXH, Công an) nhằm nắm bắt, xử lý các phát sinh của các DN trong quá trình hoạt động; trong 5 tháng đầu năm 2019 đã phối hợp với cơ quan thuế xử lý 65 DN, phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý 10 DN, phối hợp với cơ quan công an xử lý 28 DN. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thanh tra 07 doanh nghiệp theo kế hoạch, nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp; việc thực hiện dự án đầu tư (đối với các doanh nghiệp có thuê đất thực hiện dự án đầu tư ngoài KCN), kết quả đã xử phạt hành chính 5 DN với số tiền 70 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo chuyên ngành đã được các Sở, ngành quan tâm. Kịp thời triển khai các quy định mới của Chính phủ và các Bộ, ngành TW, cũng như rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đã tập trung chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, định hướng việc xây dựng kế hoạch thanh tra đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là đối với các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đã rà soát 2.205 doanh nghiệp do các sở, ngành và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Cục Thống kê tỉnh) dự kiến xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Qua rà soát, điều chỉnh giảm 05/148 doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Cục Thuế tỉnh có trùng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội[4].

Các cơ quan nội chính tăng cường công tác điều tra, xét xử, giải quyết các vụ việc tranh chấp kinh tế theo kiến nghị của DN; chất lượng xét xử được nâng lên, rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 12 huyện, thành phố trong thực hiện các thủ tục đầu tư, trong việc hướng dẫn, đôn đốc các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Nhìn chung, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá. Từ đầu năm đến ngày 15/6/2019 đã có 805 doanh nghiệp thành lập mới (cùng kỳ 674 DN) với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 6.135  tỷ đồng, tăng 131 DN  (tăng 19,4%) về số DN, tăng 52,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018). Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 13.426  DN  với vốn đăng ký là: 155.591 tỷ đồng.

III. Hạn chế, khó khăn

           - Một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được UBND tỉnh giao trong Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP có việc còn chưa quyết liệt, kết quả chưa cao. Việc triển khai rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các hộ kinh doanh; công tác phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ DNNVV, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ KD chuyển đổi thành DN của cấp huyện thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt (đến nay chỉ có 04/12 địa phương ban hành kế hoạch triển khai chuyển đổi hộ KD thành DN).

            - Số lượng DN thành lập mới tuy tăng khá so với cùng kỳ năm trước song đạt còn thấp so với KH đề ra, số lượng hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN còn rất thấp.

            - Môi trường đầu tư kinh doanh tuy tiếp tục được cải thiện, nhưng còn chậm, chưa có bước đột phá. Lĩnh vực đăng ký DN tuy có nhiều cải thiện nhưng thời gian để DN hoàn thiện đủ các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động (thời gian làm TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoàn thiện thủ tục về đất đai, PCCC,...) còn kéo dài[5].

          -  Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử còn thấp. Phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, thời gian chưa đảm bảo theo yêu cầu, hiệu quả chưa cao.

- Việc thực thi các cơ chế, chính sách và các biện pháp cụ thể hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho một số DN của các cấp, các ngành còn gặp những khó khăn do vướng mắc về các quy định cụ thể của Pháp luật. Việc xử lý các khó khăn, vướng mắc cho DN của một số ngành, địa phương trong một số việc cụ thể còn chậm. Vẫn còn tình trạng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thời gian còn kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và chi phí SX của DN.

- Các dịch vụ hỗ trợ phát triển DN còn chậm phát triển, như dịch vụ thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động có tay nghề cao còn thiếu. Một số doanh nghiệp còn khó khăn trong việc tuyển chọn lao động, chưa phát huyên hết công xuất đã đầu tư.

- Công tác phối hợp quản lý doanh nghiệp vẫn còn tồn tại chủ yếu như: Chưa thường xuyên nắm bắt hết được hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; còn nhiều DN sau đăng ký thành lập chưa thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã đăng ký; còn một số DN chưa thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hộ kinh doanh, công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

B- MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1/ Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết 35, Nghị quyết số 01/ 2019/NQ-CP, Nghị quyết 02-2019/NQ-CP) và các  Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt Bản ký cam kết của Lãnh đạo tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Từng ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém dẫn đến các chỉ số thành phần trong điểm số PCI của tỉnh giảm điểm và tiếp tục phát huy những chỉ số tăng điểm.

2/ Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ DNNVV theo Luật hỗ trợ DNNVV và các văn bản của Chính phủ ban hành. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thành rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

3/ Cải cách mạnh mẽ TTHC, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung và công bố công khai các TTHC trong lĩnh vực đăng ký và hoạt động của các DN. Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực ĐKDN.

4/ Đẩy nhanh việc điều chỉnh, bổ sung và quy hoạch chi tiết một số khu công nghiệp; rà soát, mở rộng một số cụm công nghiệp (CCN) đã cơ ban lấp đầy và đang thu hút các nhà đầu tư; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN; quy hoạch các điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tập trung để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và kinh tế hộ gia đình phát triển.

5/ Thực hiện tốt công tác thông tin về thị trường lao động. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đảm bảo vừa cung cấp đủ lao động qua đào tạo với yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng  giới thiệu việc làm chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của DN. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tuyển chọn lao động.

6/ Tiếp tục tạo lập, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng một số hệ thống quản lý chất lượng hoặc công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng sản phẩm, xuất sứ hàng hóa đối với các DN.

7/ Công khai, minh bạch thông tin chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận với vốn tín dụng; đẩy mạnh thực hiện Đề án Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ”; thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho các DNNVV.

          8/ Phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không để tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, kiêm tra nhiều lần, kéo dài thời gian kiểm tra đối với các DN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho DN đến năm 2020.

9/ Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Xây dựng và thực hiện các giải pháp quản lý chặt chẽ việc kê khai, thu nộp thuế đối với các hộ kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kê khai, thu nộp thuế đối với các hộ kinh doanh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội DN tăng cường theo dõi, nắm bắt, đồng hành cùng doanh nghiệp; tháo gỡ, xử lý giải quyết kip thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các DN; công khai các bước xử lý nhằm tạo lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp vào các cấp chính quyền. Từng bước nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại, đặc biệt là việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau đối thoại.

10/ Triển khai có hiệu quả Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục vận hành có hiệu quả các Cổng thông tin điện tử, chuyên mục hỏi-đáp, đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thê rthao và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.

          Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm và thời gian tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hải Dương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT;

- Các phòng, trung tâm của Sở KH&ĐT;

- BBT website của Sở (để đăng tin);

- Lưu: ĐKKD; VT, Cường (.15b)

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiêm[1] - Tỉnh đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 954/KH-UBND ngày 29/3/2019 Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất); Thông báo số 19/TB-VP ngày 28/02/2019 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển DN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, văn bản số 1193/UBND-VP ngày 18/4/2019 về thực hiện chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN năm 2019, Kế hoạch số 893/KH-UBND ngày 25/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh,...

 

[2]- Quý I năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 18 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

[3] - Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Tây Bắc- Điện Biên; hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam -Viet Nam Expo Hà Nội; hội chợ OCOP Quảng Ninh; hội chợ Công nghiệp, thương mại quốc tế tại Quảng Bình; Lễ hội Hương sắc phương Nam tại Cần Thơ.

[4] -  Đối với 40 doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh dự kiến kiểm tra trùng kế hoạch kiểm tra của các sở ngành: Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, các đơn vị phối hợp kiểm tra nhiều nội dung đối với doanh nghiệp.

·   Đối với 30 doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh dự kiến thanh tra trùng kế hoạch kiểm tra của các sở, ngành và 37 doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh dự kiến kiểm tra  trùng kế hoạch thanh tra của các sở ngành: Giao đơn vị có kế hoạch thanh tra chủ trì, đơn vị có kế hoạch kiểm tra phối hợp. Nếu các đơn vị không phối hợp thực hiện được thì ưu tiên đơn vị có kế hoạch thanh tra tiến hành thanh tra, còn đơn vị có kế hoạch kiểm tra điều chỉnh giảm.

·   Đối với 36 doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh dự kiến thanh tra trùng kế hoạch thanh tra của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn và các sở, ngành: Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì cùng Cục Thuế tỉnh và các ngành có liên quan xử lý, điều chỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

BC_NQ35_1.PDF 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: