Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/09/2019 4:12 CH 
 
Công văn số 1814/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/9/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 9 tháng tháng đầu năm 2019 
Kính gửi: Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh.

           Thực hiện công văn số 2874/UBND-VP ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc báo cáo hàng Quý tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là NQ35).

 Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện NQ35 9 tháng đầu năm 2019,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị lập báo cáo kết quả thực hiện NQ35 của ngành, địa phương, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2019 (đồng thời gửi bản báo cáo điện tử theo địa chỉ: dkkdhd@gmail.com; ĐT: 0220.3859412).

Báo cáo của các ngành, địa phương, đơn vị đề nghị xây dựng theo đề cương sau:

1- Tình hình thực hiện, kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển DN:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiên:

Các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá về kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành, địa phương, đơn vị và đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển DN trong phạm vị quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

+ Cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN  thành lập và  hoạt động trong phạm vị quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

+ Bảo đảm quyền kinh doanh, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

Các ngành, địa phương, đơn đánh giá về kết quả thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh, đảm bảo quyền bình đẳng theo pháp luật trong hoạt động của DN.

+ Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Các ngành, địa phương, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ DN thuộc phạm vim quản lý nhà nước của ngành, địa phương (bao gồm việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, ngành TW ban hành; các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh, của địa phương)

+ Công tác quản lý nhà nước đối với DN.

Các ngành, địa phương, đơn đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các DN trong phạm vi chức năng quản lý của ngành, địa phương. Đánh giá việc phối hiợp trong quản lý nhà nước đối với các DN.

+ Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp năm 2019 theo văn bản số 1193/UBND-VP ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh đã giao cho các địa phương năm 2019 chuyển đổi 1.200 hộ kinh doanh thành DN, trong đó đề nghị các địa phương đánh giá cụ thể các nội dung sau:

Việc chỉ đạo triển khai thực hiện và kết quả thực hiện rà soát hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn. Tổng hợp thống kê cụ thể số lượng các hộ kinh doanh sau khi rà soát thuộc đối tượng phải chuyển đổi thành DN.

Các biện pháp đã thực hiện để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN.

Số lượng các hộ kinh doanh đã thực hiện chuyển đổi thành DN 9 tháng đầu năm 2019, so sánh với KH năm theo văn bản 1193/UBND-VP ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh.

2- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3- Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới

Lưu ý: Đề nghị các địa phương nêu cụ thể về biện pháp, tiến độ thực hiện việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN để hoàn thành KH năm 2019 UBND tỉnh đã giao cho các địa phương.

4- Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ, ngành TW, Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sở, ngành, địa phương, hội, hiệp hội doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như  trên;

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT (đôn đốc, chỉ đạo các phòng, trung tâm thực hiện nhiệm vụ);

- Các phòng, TT của Sở KH&ĐT (phói hợp thực hiện);

- BBT Web site Sở KHĐT và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp (đăng tin);

- Lưu VT, ĐKKD.

      GIÁM ĐỐC

                  

 

 

         

         

       Nguyễn Đình Kiêm        

                  

CV1184_SKHDT_BCTHNQ35_9thang2019_1.PDF