Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 31/08/2018 9:09 SA 
 
Công văn 1486/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 Về việc triển khai thực hiện Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương 
 

              Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Sở, ngành: Tài nguyên Môi trường; Tư pháp; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Công thương; NN&PTNT; Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Thuế; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan; Các hộ kinh doanh.

Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND (Quyết định 18/2018/QĐ-UBND) về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (dưới đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tại Khoản 1 Điều 2, Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định: “Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ 06 tháng và một năm tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND cấp huyện, các sở, ngành và đơn vị có liên quan, các hộ kinh doanh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định  18/2018/QĐ-UBND.

2. UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án theo đúng phạm vi được ủy quyền và các quy định của Pháp luật có liên quan; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; Thông tư 16/2015/TT-BKH ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định khác của pháp luật hiện hành; việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

             Việc thực hiện các thủ tục hành chính khi quyết định chủ trương đầu tư cho các hộ kinh doanh phải thực hiện theo cơ chế ‘’một cửa’’ tại UBND cấp huyện; đảm bảo rút ngắn 50% thời gian thực hiện theo Cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. UBND cấp huyện phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật khi Quyết định chủ trương đầu tư và  một số nội dung sau: 

- Hướng dẫn các hộ kinh doanh lập hồ sơ dự án, thực hiện trình tự, thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tuân thủ và chấp hành đúng theo các quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực; quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các quy định đối với các chuyên ngành có liên quan, như: giao thông, xây dựng, môi trường, đê điều, thoát lũ, khoáng sản, phòng chống cháy nổ....; các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Tuân thủ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký thành lập 01 (một) hộ kinh doanh; chỉ được kinh doanh tại một địa điểm; sử dụng dưới 10 (mười) lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh; trường hợp hộ kinh doanh sử dụng từ 10 (mười) lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp; không được phép kinh doanh một số ngành nghề yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp mới được kinh doanh như: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh xăng dầu .v.v. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 (mười) lao động trở lên, UBND cấp huyện phải hướng dẫn hộ kinh doanh lên phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để thành lập doanh nghiệp. Việc quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Khuyến khích, hỗ trợ để hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo tinh thần của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản khác có liên quan.

- Gửi bản sao Quyết định chủ trương đầu tư ngay sau khi ban hành về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm thuộc thẩm quyền (hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý) trong việc thực hiện dự án đầu tư của các hộ kinh doanh; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng, 06 tháng, cả năm (theo mẫu gửi đính kèm công văn này).

4. Đề nghị các Sở, ngành: Tài nguyên Môi trường; Tư pháp; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Công thương; NN&PTNT; Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Thuế; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn UBND cấp huyện về các vấn đề có liên quan khi thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định chủ trương đầu tư cho các hộ kinh doanh theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền và gửi thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý.

5. Các hộ kinh doanh cần tuân thủ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi lập dự án đầu tư, triển khai thực hiện Quyết định chủ trương đầu tư; định kỳ hàng quý nộp báo cáo việc triển khai thực hiện dự án về UBND cấp huyện; trường hợp sử dụng từ 10 (mười) lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp; thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

6. Định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện kiểm tra việc UBND cấp huyện cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho hộ kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Là đầu mối hướng dẫn, theo dõi, tổ chức giám sát và kiểm tra việc cấp các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cấp huyện. Chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ số 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương; website: sokhdt.haiduong.gov.vn (đại diện: Đồng chí Lê Xuân Hiền - Trưởng phòng, điện thoại: 0937.116.866, Email: hienlx@gmail.com hoặc Email: thamdinhhd@gmail.com).

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan, các hộ kinh doanh báo cáo kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ngành và đơn vị có liên quan, các hộ kinh doanh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ KH&ĐT (thay báo cáo)

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở;

- PGĐ Sở Lê Hồng Diên;                   

- Đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin;

- BBT web site Sở KHĐT (đăng tải)

- Phòng ĐKKD; KTĐN;

- Lưu VP; ĐT,TĐ&GSĐT (CV Hưng 50 bản).

GIÁM ĐỐC

 

 

            Đã ký

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

1486.29.8.2018 Văn bản của Sở KHĐT hướng dẫn thực hiện việc ủy quyền QĐ chủ trương đầu tư cho cấp huyện.doc

1486.29.8.2018 Văn bản của Sở KHĐT hướng dẫn thực hiện việc ủy quyền QĐ chủ trương đầu tư cho cấp huyện.pdf

Quyết định số 18 UBND tỉnh ủy quyền cho cấp huyện QĐ chủ trương đầu tư.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: