Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 25/11/2019 3:52 CH 
 
Công văn số 3757/UBND-VP ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v xử lý các dự án đầu tư sử dụng đất ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ (đợt 2 năm 2019) 
 
 Công văn số 3757/UBND-VP ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1972/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc rà soát các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương không thực hiện triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết hoặc chậm tiến độ (tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1972/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 nêu trên.

2. Phương án xử lý cụ thể (36 dự án) như sau:

a) Đồng ý chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư 11 dự án (chi tiết như Phụ lục 01 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi văn bản chấp thuận, Giấy chứng nhận đầu tư các dự án nêu trên; trình UBND tỉnh thu hồi trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.

b) Đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện 10 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (chi tiết như Phụ lục 02 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; trình UBND tỉnh gia hạn tiến độ cho các dự án nêu trên trước ngày 20 tháng 11 năm 2019.

c) Đồng ý kiểm tra xử lý vi phạm và cho phép gia hạn tiến độ thực hiện 11 dự án (chi tiết như Phụ lục 03 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện và báo cáo UBND tỉnh chấp thuận trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

d) Đồng ý cho chuyển đổi dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án 02 dự án (chi tiết như Phụ lực 04 kèm theo). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

đ) Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện: Dự án Trung tâm tài chính ngân hàng và dịch vụ thương mại thành phố Hải Dương của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.

e) Dự án UBND tỉnh chưa xem xét điều chỉnh, chuyển đổi (Đang xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương): Dự án đầu tư xây dựng Sân gôn Ngôi Sao Chí Linh của Công ty cổ phần sân gôn Ngôi sao Chí Linh.

3. Một số nội dung cần lưu ý đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện:

a) Thông báo và hướng dẫn các Nhà đầu tư (có dự án được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ; chấp thuận chuyển đổi dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án) hoàn thiện thủ tục trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi UBND tỉnh ký ban hành công văn này.

b) Thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành để kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với 11 dự án (tại điểm c mục 2 nêu trên).

c) Đôn đốc các Nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện dự án sau khi được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn tiến độ, chấp thuận điều chỉnh, bổ sung mục tiêu dự án hoặc chuyển đổi dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (đ/c Hơn);

- Lưu: VT, TH, CV. Hùng (09b).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 Đã ký

 

 

 

Trương Văn Hơn

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: