Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 25/03/2019 10:10 SA 
 
Công văn số 482/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 18/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 1222-TB/TU ngày 28/02/2019 của Tỉnh ủy 
 
                Kính gửi: Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Giao thông vận tải, Cục thuế tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND các thành phố: Hải Dương, Chí Linh; UBND các huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang; Các nhà đầu tư có liên quan.

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1222/TU ngày 28/02/209 về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương (có bản sao kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp có liên quan như sau:

1. Rà soát báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng chậm triển khai thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện.

2. Rà soát, thống kê các đề xuất dự án đã có ý kiến của tập thể, cá nhân dạng phiếu trình, bút phê, ký góc nhưng chưa được UBND tỉnh chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

          Báo cáo rà soátđề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cácSở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư có liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở;

- Lưu: VT;ĐTTĐ&GSĐT (CV.Cường).

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

Nguyễn Đình Kiêm

Công văn 847 UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra, rà soát dự án.pdf

Đề nghị rà soát DA theo CV 1222 của Tỉnh ủy (1).pdf 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: