Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/06/2018 7:50 SA 
 
Công văn số 929/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 08/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương 
V/v tham gia ý kiến Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chấp thuận đầu tư đối với các dự án không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 

 Kính gửi:

           - Các Sở, ban, ngành: TNMT;  Xây Dựng; GTVT; KHCN; Công thương; LĐTB&XH; Nội Vụ; Tài Chính; NN&PTNT; GD&ĐT; Y Tế; VHTT&DL; Thông tin truyền thông; Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ngân hàng nhà nước CN Hải Dương; Chi cục Hải Quan tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Các Hội, Hiệp hội DN, các DN trên địa bàn tỉnh;

- Lãnh đạo Sở và các đơn vị của Sở KH&ĐT;

- Tổ công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 771/QĐ-KHĐT ngày 18/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

- Thực hiện Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 trong đó giao UBND tỉnh xây dựng quy trình, thủ tục đầu tư các dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện;

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Văn bản số 185/VP-TH ngày 15/5/2018 về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 907-TB/TU. Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chấp thuận đầu tư đối với các dự án không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

          Để hoàn thiện Dự thảo trước khi báo cáo UBND tỉnh Quyết định ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

          - Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến vào Dự thảo và gửi văn bản tham gia về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 58, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trước ngày 20/6/2018 đồng thời bản mềm của văn bản tham gia ý kiến được gửi về địa chỉ hòm thư điện tử phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Email: thamdinhhd@gmail.com (đại diện: Đồng chí Lê Xuân Hiền - Trưởng phòng, điện thoại: 0937.116.866)

          - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện Dự thảo, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 30/6/2018.

          Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

(Dự thảo Quy định được gửi kèm cùng với bản sao Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Văn bản số 185/VP-TH ngày 15/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải trên website Sở KHĐT, cổng thông tin PCI Hải Dương ).

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Các đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin (Email);

- Website Sở KHĐT, cổng thông tin PCI Hải Dương;

- Lưu VP; ĐT,TĐ&GSĐT (30 bản).

                                     GIÁM ĐỐC

 

Đã ký 

 

 

 

           Nguyễn Đình Kiêm

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo quy định về quy trình đầu tư.pdf

08.6.2018 Dự thảo QĐ ban hành quy trinh.doc

08.6.2018 Dự thảo Quy trinh thuc hien thủ tục QĐ CTĐT.doc

Thông báo 907 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ số PCI năm 2017.pdf

Công văn 185 thực hiện Thông báo 907.pdf
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: