Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/04/2019 2:30 CH 
 
Kế hoạch số 600/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 02/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
V/v triển khai Kế hoạch số 260/KH-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chương trình làm việc với UBND cấp huyện (đợt 2)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-SKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch làm việc với UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện quyết định chủ trương đầu tư cho các hộ kinh doanh, kết hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và nắm bắt tình hình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai làm việc (đợt 1) với UBND các huyện: Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng và Bình Giang trong thời gian tháng 3/2019. Qua các buổi làm việc với UBND các huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấy các địa phương chưa tập trung, chú trọng đúng mức, chưa thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đầu tư; báo cáo tổng hợp sơ sài; thiếu giải pháp; thành phần làm việc không đầy đủ;...

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố còn lại khắc phục những tồn tại nêu trên; đồng thời thông báo đến UBND cấp huyện, thành phố chương trình làm việc với UBND cấp huyện (đợt 2) về thành phần, nội dung chương trình và thời gian, địa điểm làm việc như sau:

I. Thành phần Đoàn làm việc:

1. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng đoàn;

- Ông Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Phó Trưởng đoàn;

- Ông Lương Đình Tuấn, Chánh Văn phòng - Thành viên;

- Ông Vũ Huy Cường, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh  - Thành viên;

- Ông Hà Khiêm, Phó Chánh Thanh tra - Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Thành viên;

- Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Thành viên;

- Chuyên viên phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Cán bộ được giao phụ trách địa bàn;

2. Về phía UBND cấp huyện:

- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố;

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên có liên quan (các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Hạ tầng; Lao động, Thương binh và Xã hội; Quản lý đô thị (đối với UBND thành phố); Chi cục Thuế; Văn phòng UBND).

II. Nội dung làm việc:

1. Về phía Đoàn làm việc: Có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 260/KH-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh về phương án tháo gỡ đối với UBND cấp huyện trong việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án của hộ kinh doanh có dấu hiệu sai phạm cần phải xử lý, về chương trình kế hoạch phát triển doanh nghiệp và những vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục hồ sơ,... liên quan đến lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư,...

2. Về phía UBND cấp huyện, thành phố: Có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 260/KH-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoài ra thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

+ Tổng hợp danh mục các dự án đã được chấp thuận đối với các hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất, kể từ khi Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015 cho đến thời điểm hiện nay (theo mẫu biểu kèm theo) về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/3/2019 để tổng hợp xem xét xử lý những tồn tại vướng mắc, đồng thời có biện pháp tháo gỡ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai,… cho các dự án của các hộ gia đình, cá nhân đã được chấp thuận; đồng thời sao gửi các văn bản, giấy tờ và hồ sơ có liên quan đến việc ban hành quyết định chủ trương đầu tư các dự án của các hộ kinh doanh trên địa bàn; đề xuất kiến nghị, biện pháp xử lý.

+ Tổng hợp báo cáo những khó khăn vướng mắc đối với những vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục hồ sơ,... liên quan đến lĩnh vực đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; đề xuất kiến nghị, biện pháp xử lý.

+ Báo cáo việc triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa tỉnh đến năm 2020 tại Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp.

+ Dự kiến danh sách 3 - 5 dự án đã được UBND huyện, thành phố chấp thuận cho các hộ kinh doanh để Đoàn làm việc xuống thực địa và nắm bắt tình hình.

Báo cáo tổng hợp và hồ sơ chấp thuận các dự án được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/4/2019.

III. Thời gian, địa điểm làm việc (đợt 2):

1. Thời gian làm việc (trong 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút):

- UBND huyện Thanh Miện: Ngày 23/4/2019 (thứ Ba).

- UBND thành phố Chí Linh: Ngày 26/4/2019 (thứ Sáu).

- UBND huyện Ninh Giang: Ngày 03/5/2019 (thứ Sáu).

- UBND huyện Nam Sách: Ngày 07/5/2019 (thứ Ba).

- UBND huyện Tứ Kỳ: Ngày 10/5/2019 (thứ Sáu).

- UBND thành phố Hải Dương: Ngày 15/5/2019 (thứ Tư).

- UBND huyện Thanh Hà: Ngày 21/4/2019 (thứ Ba).

- UBND huyện Gia Lộc: Ngày 24/4/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm làm việc: Tại trụ sở UBND huyện, thành phố.

3. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm bố trí phương tiện và các điều kiện để Đoàn làm việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Lê Xuân Hiền - Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0937.116.866, Email: hienlx@gmail.com hoặc Email: thamdinhhd@gmail.com).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố và thành viên đoàn làm việc phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- PCT UBND tỉnh Vương Đức Sáng (để b/cáo);

- Giám đốc Sở;

- PGĐ Sở: Lê Hồng Diên;          (email)

- Đầu mối xử lý thông tin;

- Các thành viên đoàn làm việc;

- Lưu VP; ĐT,TĐ&GSĐT (CV Hưng 25 bản).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Kiêm

 Chỉ thị 09 Thủ tướng tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.pdf

Kế hoạch đối thoại doanh nghiệp năm 2019.pdf

Công văn 600 làm việc với cấp huyện.pdf 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: