Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Quy chế làm việc cơ quan 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành theo Quyết định số 1562/QĐ-KHĐT-VP, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế điều chỉnh trong mọi lĩnh vực hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị thuộc Sở ( Các phòng chuyên môn và 02 Trung tâm- gọi tắt là Các đơn vị), công chức viên chức (CCVC) và người lao động được ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mọi hoạt động của Sở phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng nhiệm vụ UBND tỉnh giao và bảo đảm quyền, lợi ích của tập thể, của nhân dân.

3. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ giao cho một đơn vị, một người chịu trách nhiệm chính, cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, thủ trưởng các đơn vị được giao công việc phải chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ công việc được phân công.

4. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của cơ quan; thường xuyên cải cách thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

5. Phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ lấy hiệu quả công việc là chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ

Điều 3. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc:

- Thực hiện theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là cấp trên) về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực, đơn vị theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Giám đốc là người chịu trách nhiệm và báo cáo công tác cơ quan trước cấp trên theo quy định.

- Giám đốc là chủ tài khoản của cơ quan.

Giám đốc uỷ quyền cho Chánh Văn phòng Sở duyệt thanh toán các khoản, bao gồm: Chi cho con người, hội nghị, văn phòng phẩm, xăng xe, các loại lệ phí, sửa chữa nhỏ tài sản cố định và một số khoản khác do Giám đốc uỷ quyền. Khi Giám đốc đi công tác vắng, những khoản chi chưa được uỷ quyền mà cần phải chi, Chánh Văn phòng Sở báo cáo xin ý kiến Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền trước khi thanh toán. Hàng tháng, Chánh Văn phòng phải phải tổng hợp chi tiết, báo cáo Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các công việc được uỷ quyền.

- Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định của Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

2. Các Phó Giám đốc:

- Là người giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được phân công (có văn bản phân công cụ thể).

- Có trách nhiệm báo cáo kết quả công việc được phân công với Giám đốc.

- Giám đốc uỷ quyền cho một Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi vắng. Phó Giám đốc được uỷ quyền có trách nhiệm điều hành những công việc bình thường; những công việc đột xuất cần tranh thủ ý kiến Giám đốc trước khi triển khai. Khi kết thúc thời gian được uỷ quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những công việc được uỷ quyền.

3. Những việc cần họp, bàn thống nhất trong tập thể Lãnh đạo trước khi Giám đốc Sở quyết định bao gồm:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác của cơ quan, sơ kết và tổng kết cơ quan hàng năm;

- Thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc sở;

- Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tiếp nhận, đề nghị hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Sửa chữa lớn trụ sở cơ quan.

Điều 4. Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở

1. Trưởng đơn vị là người điều hành toàn bộ công việc của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Lãnh đạo sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm liên đới về các sai phạm của công chức thuộc đơn vị mình.

2.  Phó trưởng đơn vị là người giúp Trưởng đơn vị; điều hành công việc của đơn vị khi được Trưởng đơn vị uỷ quyền và trực tiếp thực hiện một hay một số công việc do Trưởng đơn vị phân công.

Điều 5. Các đơn vị thuộc Sở

1. Văn phòng Sở  

1.1 Chức năng: Là đơn vị thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua- khen thưởng, nội vụ cơ quan và phục vụ công tác đối ngoại.

1.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác đánh giá cán bộ, tổ chức quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc nghiên cứu, tổ chức bộ máy, biên chế phục vụ nhu cầu công tác của cơ quan. Thực hiện công tác quản lý cán bộ.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ CC,VC theo quy định

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định.

- Chủ trì lập báo cáo tổng kết công tác cơ quan và một số báo cáo khác thuộc lĩnh vực Văn phòng.

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất những biện pháp giúp Lãnh đạo Sở ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế, cải cách hành chính theo quy định.

- Giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường công sở; quản lý tài sản và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo chế độ chính sách hiện hành.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính để phục vụ mọi hoạt động chuyên môn và sinh hoạt thường xuyên của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo sở thực hiện theo dõi, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định.

- Phối hợp hỗ trợ hoạt động của cán bộ hưu trí thuộc diện quản lý của Sở.

- Thực hiện công tác phối hợp với các vụ, viện có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các sở, ngành, các đơn vị trong tỉnh và các đơn vị trong Sở để hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

2. Thanh tra Sở

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan xây dựng KH kiểm tra trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện KH kiểm tra các dự án sau quyết định đầu tư và cấp phép đầu tư.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo,  chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

3.1 Chức năng: Là đơn vị thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về công tác Đăng ký kinh doanh, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trợ giúp phát triển doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh.

3.2 Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 5/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64- Công an tỉnh), Phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Phòng Kê khai và kế toán thuế (Cục Thuế tỉnh) và các phòng, ban có liên quan thực hiện tốt Đề án một cửa liên thông trong cấp ĐKKD, con dấu và mã số thuế và Quy chế phối hợp giữa ba ngành; thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận ĐKKD, đăng ký thuế và đăng ký các dấu.

- Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp hàng năm và kế hoạch 5 năm, có những đề xuất, kiến nghị, chương trình hành động cụ thể nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của doanh nghiệp.

- Tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại hàng năm giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị, ... của doanh nghiệp; tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan trả lời, từ đó đề nghị tỉnh có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như đề ra cơ chế, chính sách và biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Tham gia Tổ chuyên viên Ban Đổi mới phát triển doanh nghiệp của tỉnh.

- Phối hợp quản lý doanh nghiệp sau ĐKKD; theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện công tác chuyên môn và tổng hợp số liệu về hộ kinh doanh cá thể.

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tổ chức đào tạo, tập huấn về pháp luật, kỹ năng kinh doanh cho người khởi sự doanh nghiệp, đội ngũ quản lý các doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

4. Phòng Quy hoạch - Tổng hợp

4.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp  Lãnh đạo Sở về công tác tổng hợp, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4.2 Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trong kế hoạch hàng năm, 5 năm.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, các Sở ngành có liên quan, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh xây dựng và thẩm định dự án, KH đấu thầu các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm. Là đầu mối thực hiện công tác giao kế hoạch hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong  thực hiện định hướng phát triển bền vững của tỉnh theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao;

- Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, cả năm) và đột xuất theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, thị xã đã được ban hành theo chế độ quy định. Trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành: Công an, Quân đội, Tư pháp, Thanh tra.

- Đề xuất danh mục đầu tư và phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn địa phương thuộc các lĩnh vực phòng quản lý theo dõi báo cáo Giám đốc.

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách trong điều hành, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở trong việc xây dựng các cân đối lớn về ngân sách, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, xuất nhập khẩu, lao động…và thẩm định các dự án đầu tư.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để xây dựng và thực hiện các dự án, chương trình lưu trữ thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội của tỉnh qua từng giai đoạn, nhằm phục vụ công tác thường xuyên của Sở.

- Tham gia chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố, chương trình điều phối phát triển của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm, vùng đồng bằng sông Hồng.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

5. Phòng Tài chính

5.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc tổng hợp, xây dựng và điều hành kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN), kế hoạch tài chính, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

5.2 Nhiệm vụ:

- Chủ trì tổng hợp, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ NSNN ( vốn NSNN, TPCP và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN) hàng quý, 6 tháng, cả năm, đồng thời đề xuất phương án xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức quản lý và điều hành kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổng hợp, đề xuất danh mục đầu tư, phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, các nguồn vốn vay được hoàn trả từ nguồn  cân đối ngân sách địa phương và các nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu khác (không thuộc các chương trình mục tiêu cụ thể, do Phòng Văn xã và Phòng Kinh tế ngành chủ trì tổng hợp) như vốn hỗ trợ đối ứng các dự án ODA, hỗ trợ khác (nếu có)...

- Chủ trì tham mưu, đề xuất báo cáo Lãnh đạo Sở về phương án bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN trong công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thu chi NS trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ( gồm các Sở , ngành: Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại).

- Phối hợp với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị ngoài cơ quan trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư phát triển, về quản lý tài chính, tín dụng và ngân hàng.

- Quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn NS tỉnh.

- Tổng hợp và lập báo cáo Giám sát đầu tư theo quy định.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

6. Phòng Kinh tế ngành

6.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật, bao gồm: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

6.2 Nhiệm vụ:

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn, các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn bổ sung có mục tiêu, TPCP thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Chủ trì bố trí danh mục đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, KH đấu thầu, xây dựng phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách TW (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn TPCP) thuộc các lĩnh vực phòng quản lý, theo dõi. Đánh giá kết quả thực hiện. Đề xuất phương án bố trí vốn NS địa phương đối ứng cho các dự án thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

- Quản lý theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn do phòng chủ trì việc phân bổ vốn.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý và cả năm, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do phòng quản lý gửi về phòng TC chậm nhất trước ngày 15 của tháng cuối quý, lập báo cáo Giám sát đầu tư gửi về phòng Tài chính chậm nhất vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm đề tổng hợp.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kế hoạch 5 năm, hàng năm.

- Đề xuất danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi và chuyển Phòng Quy hoạch tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở. Phối hợp thẩm định các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

- Tổng hợp chung tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão của tỉnh theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong việc thẩm định các dự án đầu tư, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo sở giao.

7. Phòng Văn xã

7.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng và quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển sự nghiệp văn hoá xã hội của tỉnh gồm: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hoá - Thể thao - Du lịch; Lao động - Thương binh - xã hội; Khoa học và Công nghệ.

7.2 Nhiệm vụ:

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch phát triển hàng năm của các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình phát triển các ngành thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội.

- Chủ trì bố trí danh mục đầu tư, thẩm định các dự án, KH đấu thầu, xây dựng  phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách TW (vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn TPCP) và vốn xổ số kiến thiết thuộc các lĩnh vực phòng quản lý, theo dõi. Đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp điều hành kế hoạch nguồn vốn này. Đề xuất phương án bố trí nguồn vốn địa phương đối ứng cho các dự án thuộc các lĩnh vực phòng quản lý, theo dõi.

- Quản lý theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn do phòng chủ trì phân bổ.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý, cả năm, báo cáo đột xuất vè tình hình thực hiện các dựu án thuộc lĩnh vực phòng quản lý, theo dõi gửi về phòng Tài chính chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối Quý và lập báo cáo Giám sát đầu tư gửi về phòng Tài chính chậm nhất vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm đề tổng hợp.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu; Đầu tư từ xổ số kiến thiết trong lĩnh vực văn hoá xã hội của tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thu, nộp ngân sách của các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khối Văn hoá xã hội.

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Đề xuất danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi, chuyển về Phòng Quy hoạch tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở.

- Phối hợp thẩm định các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tình hình đầu tư trong lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Phối hợp tham gia cùng các phòng liên quan trong việc thẩm định dự án, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện dự án thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

8. Phòng Thẩm định và Đầu tư trong nước

8.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác đầu tư trong nước, thẩm định dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định, thẩm định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư; xem xét, thẩm tra các dự án đầu tư trong nước theo Luật Đầu tư.

8.2 Nhiệm vụ:

- Làm đầu mối tiếp nhận toàn bộ Hồ sơ các dự án đầu tư hợp lệ trên địa bà tỉnh, phân loại, báo cáo Giám đốc sở và gửi về các phòng chuyên ngành thực hiện.

- Chủ trì thẩm định tất cả các dự án đầu tư, KH đấu thầu ( Trừ các dự án mà phòng KTN, VX và KTĐN đã thực hiện).

- Phối hợp với các phòng liên quan, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thẩm định, theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo các dự án đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các Khu dân cư, Khu đô thị và các dự án có nhu cầu thuê đất khác.

- Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách trong việc đấu thầu, tổng hợp báo cáo về công tác đấu thầu theo quy định.

- Lập báo cáo giám sát đầu tư nội dung do phòng trực tiếp thực hiện gửi về phòng Tài chính chậm nhất vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm đề tổng hợp.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách trong công tác đầu tư trong nước;

- Phối hợp với các phòng: Tài chính, Kinh tế ngành, Văn xã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và dài hạn của tỉnh;

- Phối hợp với Phòng Quy hoạch tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn xã và Kinh tế đối ngoại thẩm định các dự án do các phòng trên chủ trì thẩm định;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

9. Phòng Kinh tế đối ngoại

9.1 Chức năng: Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh.

9.2 Nhiệm vụ:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài; danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho từng thời kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hoặc triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh với các đối tác nước ngoài.

- Tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại hàng năm giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp FDI để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo và đề nghị các ban ngành và UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như đề ra cơ chế, chính sách và biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Hướng dẫn thủ tục đầu tư; tiếp nhận, chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xem xét hoặc thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở có văn bản trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài nằm ngoài các khu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài nằm ngoài các KCN theo quy định của pháp luật. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở giải quyết, xử lý các đề nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch vận động thu hút và sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Theo dõi, tổng hợp số liệu của các dự án đầu tư nước ngoài nằm ngoài các KCN. Lập báo cáo về hoạt động đầu tư nước ngoài theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên và theo quy định.

Là đầu mối tổng hợp chung hoạt động FDI trên địa bàn toàn tỉnh (cả trong và ngoài các KCN).

- Thẩm định dự án đầu tư, KH đấu thầuTổng hợp, đánh giá thực hiện và lập báo cáo về các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ theo quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài; quảng bá giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư nước ngoài qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

10. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và xúc tiến đầu tư

10.1 Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động với chức năng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn và xúc tiến đầu tư, tổ chức các hoạt động dịch vụ về đầu tư thuộc mọi nguồn vốn và phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có liên quan. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

10.2 Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:

+ Bồi dưỡng, đào tạo kiến thức quản lý doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ tư vấn cho chủ doanh nghiệp trong thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển lại các doanh nghiệp;

+ Tham gia xây dựng thể chế, chính sách và các chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh với cấp có thẩm quyền những kiến nghị của doanh nghiệp về cơ chế, chính sách Nhà nước và của tỉnh;

+ Hướng dẫn, đào tạo doanh nhân trong thành lập doanh nghiệp theo mô hình các “Vườn ươm doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

- Về tư vấn đầu tư :

+ Tư vấn đầu tư xây dựng: Tư vấn khảo sát; tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng, công trình giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp; tư vấn đấu thầu; thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; tư vấn giám sát và quản lý dự án.

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư;

- Về xúc tiến đầu tư:

+ Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư do UBND tỉnh giao;

+ Tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức thu thập, đánh giá, cung cấp thông tin về kinh tế – xã hội, cơ hội đầu tư, thị trường, tiềm lực phát triển kinh tế của tỉnh phục vụ cho nhu cầu các doanh nghiệp và công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

11. Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn

11.1. Chức năng

 Trung tâm hợp tác Hải Dương - Viên Chăn là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; có chức năng là đầu mối hợp tác, giao lưu, trao đổi về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật..., góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh (tỉnh Hải Dương và tỉnh Viên Chăn – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và quy định của hai tỉnh ( Hải Dương và tỉnh Viên Chăn).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề xuất để Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh về cơ chế chính sách, các chương trình hợp tác giữa hai tỉnh;

- Là đầu mối tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật... theo các văn bản được ký kết giữa hai tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm của tỉnh Viên Chăn triển khai thực hiện các chương trình hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc giới thiệu đầu tư, thương mại... theo quy định của pháp luật hai nước và quy định của hai tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh: nông, lâm sản, giống cây trồng, vật nuôi; dịch vụ du lịch; hàng hóa gia dụng; điện tử điện lạnh; vận tải; tư vấn và thi công công trình xây dựng và các dịch vụ khác để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật của hai nước và quy định của hai tỉnh;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định;

- Quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đao sở, Lãnh đạo tỉnh giao.

                                                          Chương III

                          MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 6. Quan hệ công tác với đơn vị ngoài cơ quan

Công chức, viên chức khi quan hệ công tác với các cơ quan bên ngoài, cần phải:

- Báo cáo Trưởng đơn vị về nội dung công việc và được Trưởng đơn vị đồng ý.

- Công việc có liên quan đến đơn vị nào thì do đơn vị đó chủ động thực hiện. Nếu liên quan đến các ngành, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở thì Lãnh đạo đơn vị phải xin ý kiến của Lãnh đạo sở trực tiếp phụ trách (trừ những nội dung thuộc nghiệp vụ chuyên môn của Phòng ĐKKD và Thanh tra sở).

- Trường hợp nếu chưa có ý kiến của Lãnh đạo cơ quan thì công chức không được nhân danh ý kiến của cơ quan trước các ngành, các cấp trong quan hệ công tác.

- Khi cùng làm việc với cấp trên và các cơ quan hữu quan, công chức muốn phát biểu ý kiến phải được Lãnh đạo cơ quan đồng ý.

Điều 7. Quan hệ công tác trong cơ quan

1. Quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với Đảng ủy cơ quan.

- Hàng tháng, Giám đốc Sở báo cáo Đảng uỷ cơ quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở; đề xuất, kiến nghị với Đảng uỷ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

- Đảng uỷ thông báo với Lãnh đạo Sở ý kiến của đảng viên về thực hiện chế độ, chính sách trong cơ quan, để cùng Lãnh đạo Sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng và bàn biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cơ quan (nếu có).

2. Quan hệ giữa Lãnh đạo sở với các Đoàn thể cơ quan.

- Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công cơ quan hoạt động; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Lãnh đạo Sở và Công đoàn cơ quan thực hiện quy chế phối hợp do 2 bên ký kết.

3. Quan hệ giữa Lãnh đạo Sở với các đơn vị thuộc Sở.

- Mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Sở là mối quan hệ phối hợp, vì trách nhiệm chung để hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, bảo đảm nguyên tắc làm đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung; khi chưa thống nhất thì cùng trao đổi bàn bạc, trường hợp không thống nhất được, phải xin ý kiến Phó Giám đốc phụ trách khối để giải quyết và ý kiến thống nhất cuối cùng là kết luận của Giám đốc.

- Trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, đề xuất biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, khi thật sự thấy không thể tự mình giải quyết cần xin ý kiến Phó Giám đốc phụ trách khối về cách giải quyết trước khi trình Giám đốc quyết định.

- Phó Giám đốc, hoặc Trưởng đơn vị khi được uỷ quyền làm việc, tham dự các cuộc họp với các sở, ngành và các địa phương, cơ sở, đơn vị, hoặc với cấp trên chỉ được thể hiện quan điểm của mình theo nguyên tắc các nội dung chính tham gia đã được Giám đốc thống nhất, đồng thời, báo cáo với Giám đốc, hoặc Phó Giám đốc phụ trách khối về kết quả cuộc họp.

- Trưởng hoặc Phó đơn vị phải trực tiếp trình và chịu trách nhiệm về nội dung, tính pháp lý của văn bản trình Lãnh đạo Sở ký.

4. Quan hệ Công chức, viên chức trong cơ quan.

- Việc quản lý công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức (Luật cán bộ công chức; Luật viên chức).

- Cá nhân công chức, viên chức chịu trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Trưởng đơn vị và trước pháp luật về thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu sự phân công và điều hành của Trưởng đơn vị trực tiếp quản lý. Trường hợp Lãnh đạo sở giao nhiệm vụ trực tiếp thì báo cáo với Trưởng đơn vị biết để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Chủ động, tích cực và thường xuyên nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất phương án, biện pháp thực thi công vụ.

-  Có trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Trong thực hiện công vụ, công chức, viên chức chấp hành theo phân cấp quản lý, không làm việc vượt cấp, trừ trường hợp Lãnh đạo sở yêu cầu.

- Mọi công chức, viên chức không được tự ý vào cơ quan làm việc ngoài giờ hành chính. Trường hợp có kế hoạch làm việc ngoài giờ, thì phải có ý kiến của Trưởng đơn vị và thông báo cho Văn phòng Sở để hỗ trợ giúp đỡ; nếu tự ý ra vào cơ quan, để xảy ra mất an toàn thì công chức, viên chức đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Mọi công chức, viên chức không hút thuốc lá, sử dụng và tàng trữ chất dễ cháy nổ tại nơi làm việc trong cơ quan ( Chỉ được hút thuốc lá tại nơi quy định).

- Khi thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao, công chức, viên chức có trách nhiệm chủ động phối hợp, trao đổi tìm biện pháp thực hiện. Nếu không thống nhất được thì báo cáo theo trình tự từ Trưởng đơn vị đến Lãnh đạo Sở phụ trách khối để xin ý kiến.

Chương IV

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI

CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 8. Chế độ chính sách của công chức, viên chức

- CCVC làm việc tại cơ quan và Lao động hợp đồng trong biên chế được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định, được tham gia BHXH, BHYT.

- Thi đua khen thưởng của cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng, quy định thi đua khen thưởng của tỉnh và của cơ quan.

- CCVC, Lao động hợp đồng trong biên chế làm việc tại cơ quan được tham gia  tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công cơ quan; tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác; tham quan nghỉ mát, tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT do cơ quan tổ chức, được trang bị điều kiện làm việc theo quy định.

Điều 9. Quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức

Việc thực hiện thăm hỏi “Hiếu hỷ, ốm đau, thai sản” được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Chương V

QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN

Việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan được thực hiện theo quy định của nhà nước và theo Quy chế chi tiêu tài chính của cơ quan (ban hành theo Quyết định số 532/QĐ-KHĐT-VP ngày 04/4/2011).

Điều 10. Quản lý sử dụng tài chính

- Giám đốc là Chủ tài khoản của cơ quan, khi Giám đốc đi công tác vắng, người được uỷ quyền thay Chủ tài khoản là Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng giúp Giám đốc trong việc quản lý tài chính, tài sản của cơ quan.

- Việc sử dụng các nguồn kinh phí của cơ quan phải thực hiện đúng các quy định và chế độ hiện hành.

- Việc mua sắm tài sản được thực theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Chỉ có Chủ tài khoản và Người được uỷ quyền thay Chủ tài khoản ký duyệt chứng từ mới có giá trị thanh quyết toán.

Điều 11. Quản lý tài sản

- Tài sản chung của cơ quan và tài sản trang bị các phòng làm việc của Lãnh đạo Sở do Văn phòng quản lý.

- Tài sản trang bị cho các đơn vị do Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Mọi tài sản của cơ quan không được tự động thuyên chuyển hoặc mang ra ngoài cơ quan nếu chưa có sự nhất trí của Lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng có nhiệm vụ tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ, lập phương án xử lý tài sản thừa, hoặc sửa chữa để trình Lãnh đạo Sở.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Trường hợp làm mất, làm hỏng tài sản công mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường theo các quy định về quản lý tài sản công.

Điều 12. Sử dụng xe ô tô

- Ô tô là phương tiện phục vụ công tác của cơ quan theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh, việc sử dụng xe ô tô được thực hiện theo quy định nội bộ cơ quan.

- Giao Chánh Văn phòng trách nhiệm quản lý và điều động xe phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các yêu cầu cần thiết khác của cơ quan.

- Bố trí xe đi công tác ưu tiên theo thứ  tự: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Đoàn Thanh tra, các Trưởng phòng (trường hợp yêu cầu công tác đột xuất) và công tác khác của cơ quan.

- Trường hợp nhu cầu sử dụng xe của các Phó Giám đốc trùng nhau thì do Giám đốc quyết định bố trí.

- Nhu cầu sử dụng xe đi công tác phải đăng ký trước với Chánh Văn phòng; trường hợp các đối tượng được ưu tiên không sử dụng xe, Chánh Văn phòng có thể bố trí theo yêu cầu của các đơn vị (phải có ý kiến của Lãnh đạo).

- Việc quản lý, sửa chữa xe (trừ trường hợp đột xuất đang đi trên đường) đều phải có kế hoạch sửa chữa do Văn phòng lập và trình Giám đốc quyết định.

- Lái xe không được tự ý đưa xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của Lãnh đạo Sở hoặc Chánh Văn phòng.

- Sử dụng xe ô tô cơ quan vào ngày nghỉ phải có ý kiến trực tiếp của Giám đốc.

Điều 13. Sử dụng điện thoại, FAX và mạng thông tin

- Điện thoại, Fax và mạng thông tin là phương tiện thông tin để phục vụ công tác của cơ quan, mọi công chức phải sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.

- Chi phí điện thoại của Lãnh đạo Sở, các đơn vị thuộc Sở được thực hiện theo chế độ khoán của cơ quan.

Chương VI

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tiếp khách

- Yêu cầu mọi công chức cơ quan khi làm việc, tiếp khách đến liên hệ công tác phải thể hiện văn minh, lịch sự.

- Thực hiện chế độ tiếp và làm việc với dân theo quy định.

- Khách Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương, tỉnh bạn, khách nước ngoài đến làm việc do Giám đốc, Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền tiếp.

- Khách các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố…, do Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc chủ trì tiếp.

- Việc bố trí sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho khách đến thăm và làm việc với cơ quan do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc quyết định. Văn phòng Sở có trách nhiệm cùng Lãnh đạo tiếp khách theo chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm.

- Công chức được phân công làm việc trực tiếp với các tổ chức và cá nhân phải lịch sự, nhiệt tình, thực hiện đúng các quy định về cải cách hành chính, không gây phiền hà sách nhiễu, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thành phần và nội dung làm việc với khách nước ngoài đến giao dịch lần đầu do Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách khối quyết định.

- Công chức làm việc với khách nước ngoài phải văn minh, lịch sự và có ý thức dân tộc; bảo đảm bí mật quốc gia và đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Điều 15. Chế độ hội họp

- Họp giao ban Lãnh đạo Sở: 01 lần/Quý (trừ trường hợp đột xuất).

- Họp giao ban Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó các đơn vị: 01lần/ Quý(trừ trường hợp đột xuất)..

- Họp sơ kết, tổng kết theo quy định của tỉnh.

- Mọi cuộc họp phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan và được báo trước Văn phòng Sở 01 ngày để bố trí phòng họp.

Điều 16. Chế độ thông tin, báo cáo

- Giám đốc là người ký các báo cáo, tờ trình, các văn bản khác gửi các cơ quan cấp trên.

- Phó giám đốc ký thay Giám đốc  những văn bản thuộc lĩnh vực mình phụ trách và một số văn bản khác, sau khi đã thống nhất nội dung văn bản với Giám đốc.

- Các tài liệu có liên quan đến KT-XH của tỉnh và cơ quan muốn cung cấp ra ngoài phải có ý kiến của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ quyền.

- Các tài liệu phải quản lý theo đúng cấp độ "Mật" do Luật định.

Điều 17. Quản lý văn thư, lưu trữ

Tất cả các công văn, tài liệu, số liệu thống kê (gọi tắt là thông tin) đến và đi đều phải được Giám đốc hoặc Phó giám đốc được Giám đốc uỷ quyền xử lý.

- Văn bản đến sau khi được Giám đốc duyệt phải qua Văn phòng vào sổ và chuyển đến địa chỉ thích hợp.

- Văn bản đến, được quản lý theo cấp độ của từng loại văn bản như quy định hiện hành. Trường hợp phải sao gửi nhiều địa chỉ, bản chính phải lưu tại đơn vị được Lãnh đạo sở chỉ định. Văn phòng chỉ photo những văn bản đã được Giám đốc sở duyệt ( Tối đa không vượt quá 03 bản), trường hợp công chức muốn lưu thì tự photo.

- Việc sử dụng và quản lý con dấu của cơ quan phải thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18.  Khen thưởng, kỷ luật

Việc thực hiện quy chế được gắn liền với công tác thi đua khen thưởng của cơ quan hàng năm. Trong quá trình thực hiện, cán bộ CC,VC và người lao động vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ quy định tại Quy chế này, các đơn vị thuộc Sở xây dựng nội quy làm việc và phân công công việc cụ thể cho cán bộ CC,VC của đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- CC,VC có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cơ quan.

- Giao cho Ban Thanh tra nhân dân và Chánh Văn phòng Sở kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có điểm không phù hợp hoặc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị thuộc Sở gửi văn bản tham gia về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở quyết định./. 

                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                          Đã ký

                                                                            Vương Đức Sáng