Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/06/2017 7:31 SA 
 
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017 - 2022 
 

Ngày 29/5/2017 Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-CĐKH nhằm thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi CNVC-LĐ vào tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

2. Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVC-LĐ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cùng cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích rõ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Thông qua Đại hội, lựa chọn bầu ra những cán bộ công đoàn có đủ năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín và khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

4. Đại hội phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên.

5. Phương châm của Đại hội là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Chú trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và chi phí.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Nội dung

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới.

- Tham gia vào dự thảo văn kiện của Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn (đối với Đại hội Tổ Công đoàn); bầu Ban Chấp hành công đoàn (đối với Đại hội Công đoàn Sở) nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

- Đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội Công đoàn cấp trên. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CCVCLĐ và hoạt động công đoàn.

2. Phương thức tiến hành

- Đại hội công đoàn được tổ chức từ Tổ Công đoàn trở lên (Đại  hội Tổ Công đoàn, Đại  hội Công đoàn sở).

- Các Tổ Công đoàn có trách nhiệm báo cáo với Chi bộ và Công đoàn Sở về nội dung các báo cáo tại Đại hội, nhân sự, thời gian, chương trình Đại hội; Công đoàn Sở có trách nhiệm báo cáo với Đảng ủy và CĐVC Tỉnh về nội dung các báo cáo trình tại Đại hội, Đề án nhân sự, thời gian và chương trình Đại hội để tham gia, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức thực hiện.

3. Thời gian tổ chức Đại hội

- Đại hội các Tổ Công đoàn: Trong tháng 7/2017.

- Đại hội Công đoàn Sở: Trong tháng 8/2017.

Thời gian tiến hành Đại hội: 1/2 ngày.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Sở

1.1. Tiểu ban nội dung gồm các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Xuân Đoan - Trưởng ban;

- Đ/c Lê Xuân Hiền - Phó trưởng ban;

- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc - Uỷ viên;

- Đ/c Lương Đình Tuấn - Uỷ viên;

- Đ/c Quản Đức Chiến - Uỷ viên.

Tiểu ban nội dung chịu trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng các báo cáo, văn bản trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo trước ngày 20/6/2017, gửi các Ủy viên BCH Công đoàn Sở tham gia ý kiến; sau đó gửi các Tổ công đoàn tham gia thảo luận tại Đại hội Tổ Công đoàn và hoàn chỉnh báo cáo chính thức trình Đại hội Công đoàn Sở.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2012-2017.

Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo trước ngày 20/6/2017, sao gửi các Ủy viên BCH Công đoàn Sở tham gia ý kiến và hoàn chỉnh báo cáo chính thức trình Đại hội Công đoàn Sở.

- Chuẩn bị các văn bản về Qui chế Đại hội; Chương trình Đại hội; Chương trình điều hành của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch đại hội; Phát biểu khai mạc, bế mạc và dự thảo Nghị quyết đại hội.

1.2. Tiểu ban nhân sự gồm các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Xuân Đoan - Trưởng ban;

- Đ/c Lê Xuân Hiền - Phó trưởng ban;

- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc - Uỷ viên;

- Đ/c Lương Đình Tuấn - Uỷ viên;

Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu tham gia Ban chấp hành thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 12/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm:

- Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lấy ý kiến giới thiệu về nhân sự Ban chấp hành khóa mới. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7/2017.

- Xin ý kiến của Đảng uỷ để thống nhất danh sách dự kiến Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, thời gian hoàn thành trước ngày 05/8/2017.

- Xin ý kiến của Công đoàn Viên chức tỉnh để thống nhất danh sách dự kiến BCH khóa mới, thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2017.

- Hoàn chỉnh Đề án nhân sự BCH trình Đại hội.

- Chuẩn bị nhân sự bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

- Chuẩn bị văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử (bầu BCH, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên).

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử tại Hội nghị BCH lần thứ nhất (bầu các chức danh chủ chốt trong BCH; bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT).

1.3. Tiểu ban tổ chức, tuyên truyền, phục vụ Đại hội gồm các đồng chí:

- Đ/c Lê Xuân Hiền - Trưởng ban;

- Đ/c Lương Đình Tuấn - Phó trưởng ban;

- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc  - Uỷ viên;

- Đ/c Đoàn Thị Thuỳ Linh - Uỷ viên;

- Đ/c Vũ Thị Huyền - Uỷ viên;

- Đ/c Trần Thuý Nghĩa - Uỷ viên;

- Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên.

Tiểu ban tổ chức, tuyên truyền, phục vụ Đại hội có trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau Đại hội).

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, nước uống, thùng phiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu...) đáp ứng yêu cầu phục vụ Đại hội.

- Tập hợp, in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu phát hành tại Đại hội. Gửi tài liệu, Giấy mời tới các đại biểu dự Đại hội.

- Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thể thao, văn nghệ thiết thực chào mừng Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí và tổ chức công tác phục vụ trong Đại hội.

- Tham mưu BCH Công đoàn Sở có văn bản hướng dẫn các Tổ Công đoàn về chương trình Đại hội và các nội dung khác có liên quan để tổ chức Đại hội Tổ Công đoàn, thời gian trước 20/6/2017.

4. Kinh phí tổ chức Đại hội

- Nguồn kinh phí tổ chức Đại hội được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chi Đại hội công đoàn cơ sở do Ban Chấp hành công đoàn quyết định theo quy định chung.

5. Công tác khác

Trong thời gian chuẩn bị Đại hội, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ họp để giải quyết những vấn đề cụ thể hoặc phát sinh, nhằm mục tiêu tổ chức tốt Đại hội Tổ Công đoàn và Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022./.

KH Đại hội Công đoan các cấp (1).pdf

KH Đại hội công đoàn Sở KHĐT.PDF

Lấy ý kiến Điều lệ công đoàn.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: