Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/05/2013 8:15 SA 
 
Bài thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017, Phần tự luận. 
 
           Câu 16:

Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X? Khẩu hiệu của Đại hội thôi thúc đoàn viên trong Chi đoàn suy nghĩ và hành động như thế nào để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Bài làm

Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là: Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Trong tim mỗi người dân đất Việt luôn ghi nhớ trên từng thước đất của Tổ quốc đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của cha ông. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bảo vệ chủ quyền dân tộc, bảo vệ giá trị cao đẹp mà tiền nhân đi trước đã giao lại trọng trách cho chúng ta. Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh chính nghĩa, sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần “Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết’’. chúng ta yêu chuộng hòa bình và thấu hiểu nỗi khổ đau của một dân tộc bị đô hộ mà lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước đã ghi lại. Nhưng cũng chính từ những bào học lịch sử trải qua bao cuộc chiến tranh với các nước lớn, các thế lực thù địch, bản lĩnh Việt Nam đã được chứng minh, với hàng nghìn năm bị đô hộ mà người Việt Nam vẫn gìn giữ được non sông gấm vóc của mình mà không bị các dân tộc khác đồng hóa.

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tôi, các bạn và chúng ta – tất cả những người con dân đất Việt, bất kể tầng lớp, tôn giáo, giai cấp hãy cùng nhau bỏ qua những bất đồng chính kiến, hãy tạm gác những lợi ích trước mắt của từng cá nhân để cùng nắm chặt tay nhau, tăng thêm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Khẩu hiệu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã thôi thúc tôi xác định rõ tiêu chí cụ thể cho mình trong việc học tập Bác ở tính cần, kiệm, giản dị, làm việc khoa học, sáng tạo. Trang bị tốt các kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng và có bản sắc văn hóa. Có những hành động thiết thực để bảo vệ tổ quốc, trước hết là làm những việc đơn giản nhất, những việc mà người khác ngại làm, không làm. Đơn giản như việc thấy chướng ngại vật trên đường thì dừng xe, dẹp nó vào lề đường. nhiều việc nhỏ, việc tốt tích hợp lại sẽ thành việc lớn. Đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.

Câu 17:

Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên thanh niên, các Chi đoàn hãy đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn nói chung; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn nói riêng?

Bài làm

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam. Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “. Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thiếu niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”. Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới ,nghị quyết lần thứ tư BCHTW Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “…Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng bảo và bảo vệ tổ quốc…Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không , phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên ,vào việc bồi dưỡng,rèn luyện thanh niên.Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ,là một trong những nhân tốp quyết định sự thành bại của cách mạng.Vì vậy ,vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người ”. Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “…Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng CNXH”. Vai trò ,vị trí quan trọng của thanh niên còn được xác định bởi thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số ,là nguồn nhân lực chất lượng cao,lực lượng xung kích trong bảo vệ tổ quốc,xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế, lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN. Từ thực tiễn công tác Đoàn, và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng mong muốn của đoàn viên thanh niên, chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp, hiến kế một số nội dung sau:

1. Phát triển đoàn viên

- Triển khai công tác phát triển đoàn viên mới trên cơ sở tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thông qua phong trào hành động cách mạng và hoạt động xã hội lựa chọn những thanh niên tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp vào Đoàn.                                                                                                                      

- Chủ động bồi dưỡng và phát triển đoàn viên mới đi đôi với củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

- Công tác phát triển đoàn viên mới cần chú ý đến số lượng nhưng phải coi trọng chất lượng. Trước khi kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn cần bồi dưỡng kiến thức về Đoàn thông qua việc mở các lớp tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Điều lệ Đoàn và các kiến thức cần thiết về Đoàn, đồng thời lồng ghép với các hình thức sinh hoạt tập thể để củng cố kiến thức cho đoàn viên thanh niên. Nơi có điều kiện có thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kết nạp đoàn viên mới theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Đối với những nơi không có chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên và quyết định kết nạp đoàn viên.

- Quan tâm tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên tại các khu di tích lịch sử để tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên.

2. Công tác quản lý đoàn viên

- Thực hiện tốt quy định mỗi đoàn viên đều có sổ đoàn viên, sổ đoàn viên có ghi đầy đủ thông tin. Hàng năm, Ban chấp hành chi đoàn thực hiện việc ghi nhận xét ưu, khuyết điểm của đoàn viên trong sổ đoàn viên và chuyển Ban Thường vụ Đoàn cơ sở ký, đóng dấu xác nhận.

- Thực hiện quy định về quản lý Thẻ đoàn viên, đảm bảo mỗi đoàn viên đều có Thẻ đoàn viên, khi kết nạp đoàn viên mới cần thực hiện việc phát Thẻ đoàn viên trong buổi lễ kết nạp.

- Thực hiện quy trình, thủ tục trưởng thành đoàn cho đoàn viên lớn tuổi, đảm bảo mỗi đoàn viên khi trưởng thành Đoàn đều được cấp giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn và được tổ chức lễ trưởng thành Đoàn.

- Nghiên cứu các giải pháp quản lý đoàn viên trên địa bàn phường, xã, thị trấn; Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp hướng dẫn các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn và các chi đoàn một cách cụ thể để tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

- Ở những nơi có điều kiện, cần quan tâm xây dựng các giải pháp quản lý đoàn viên một cách có hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên.

3. Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên

- Triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” theo từng khối đối tượng, lĩnh vực, địa bàn… Tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Cụ thể hóa nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên.

+ Cách thức thực hiện sáng tạo, hấp dẫn, nội dung dễ triển khai thực hiện, dễ đánh giá.

+ Đề cao sự chủ động đăng ký và rèn luyện của đoàn viên và sự chủ động tổ chức đăng ký của chi đoàn, tăng tính hướng dẫn của Đoàn cơ sở và sự kiểm tra giám sát và khen thưởng của Đoàn cấp huyện.

+ Có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực tiễn.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện “Ngày đoàn viên” phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, tạo không khí giao lưu vui tươi phấn khởi trong đoàn viên thanh niên; có thể kết hợp với các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đoàn viên theo Hướng dẫn số 57HD/TWĐTN ngày 12/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Khi phân tích, đánh giá chất lượng đoàn viên phải gắn với kết quả thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

4. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

- Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tham mưu đề xuất các nội dung, giải pháp với cấp ủy Đảng để tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ

- Bồi dưỡng nhận thức chính trị và giác ngộ về Đảng Cộng sản Việt Nam cho đoàn viên thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, kết hợp lồng ghép các hình thức thi tìm hiểu về Đảng, về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên” tại cơ sở. Qua đó, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên; phát hiện và tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng từ đội ngũ cán bộ chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cơ sở. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của tập thể chi đoàn, Đoàn cơ sở và đội ngũ đảng viên trẻ trong việc bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Tham mưu cấp ủy hình thức tổ chức lễ kết nạp đảng viên ở những môi trường, hoàn cảnh, địa điểm có tính giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống, để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc cho đảng viên như: kết nạp tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; tại công trường, công trình thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện…

          5. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần

Các cấp cơ sở Đoàn đẩy mạnh tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đơn vị. Nâng cao chất lượng các chương trình, cuộc thi, giải đấu do Đoàn tổ chức, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật và thể thao cho đơn vị.

Các cấp cơ sở Đoàn luôn tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên toàn trường về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong đoàn viên thanh niên đơn vị.

Các cấp cơ sở Đoàn  cần phối hợp và đề xuất với các đơn vị chuyên nghiệp trong tỉnh tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại, thông tin xấu trên mạng internet; tham mưu với Đảng ủy – Ban giám hiệu đơn vị đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của cơ sở vật chất phục vụ vui chơi, giải trí lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

6. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

Các cấp cơ sở Đoàn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội. Các cấp cơ sở Đoàn phối hợp với cơ quan cấp trên cần nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng xã hội.

          7. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ đoàn viên

Cần tiếp tục tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn, nâng cao vai trò của các công chức trẻ trong hoạt động Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở cần mạnh dạn tham mưu với Đảng ủy của đơn vị trong việc xây dựng đề án qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lâu dài nguồn cán bộ đoàn.

Các cấp cơ sở Đoàn cần quan tâm và đưa cán bộ đoàn tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng chất đội ngũ cán bộ đoàn thông qua các lớp đạo tạo ngắn hạn và dài hạn. Không những thế, Các cấp cơ sở Đoàn cần mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy đơn vị nên có chính sách hỗ trợ thỏa đáng nhằm khuyến khích những cán bộ đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để phục tốt trong công tác sau này.

          8. Triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các cấp cơ sở Đoàn cần tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phải cụ thể hóa thành nhiều hình thức hoạt động phong phú thiết thực hơn nữa như: tổ chức nhiều cuộc thi, diễn đàn trao đổi, tọa đàm,..nhằm thu hút sinh viên. Từ đó, nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho các Đoàn viên học tập các thói quen tốt của Bác như: thói quen tự học, độc lập nghiên cứu, học mọi lúc, mọi nơi, mọi người,… Các cấp cơ sở Đoàn nên chủ động hơn trong công tác chính trị, tư tưởng để nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp đoàn viên thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hằng ngày đang ngấm ngầm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

9. Khuyến khích thanh niên trong công tác xã hội

Các cấp cơ sở Đoàn cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại địa phương; hỗ trợ các gia đình nghèo.

Đoàn Thanh niên làm công tác xã hội vì trách nhiệm, vì tấm lòng tương thân tương ái, vì bản chất của người cán bộ làm công tác Đoàn, vì nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội. Những công việc mà Đoàn thanh niên giúp đỡ cho cộng đồng vượt qua những khó khăn là những công việc thật sự là thiết thực và quan trọng. Các cấp cơ sở Đoàn nên tìm hiểu thật kĩ về tình hình cũng như là hoàn cảnh của từng đối tượng để đưa ra những giải pháp cho thật phù hợp nhằm đạt được hiệu quả (ủng hộ vật chất, tinh thần, lao động,...).

Phát động đoàn viên thanh niên trong cơ sở thực hiện các phong trào, chương trình của nhà nước, địa phương như bảo vệ môi trường, ủng hộ biển đảo, tiết kiệm năng lượng, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền Tổ quốc…

                                          Hoàng Thị Nhung &  Phạm Minh Thăng