Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 09/02/2017 8:32 SA 
 
Báo cáo tình hình Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 515/BKHĐT-HTX ngày 18/01/2017 và Công văn số 167/UBND-VP ngày 23/01/2017 về việc báo cáo tình hình tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành và tình hình cụ thể của địa phương phối hợp cung cấp thông tin và báo cáo theo Đề cương hướng dẫn (Công văn số 515/BKHĐT-HTX ngày 18/01/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo), cụ thể như sau:

1. Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải: đề nghị báo cáo đánh giá tình hình phát triển các tổ hợp tác theo lĩnh vực Sở, ngành theo dõi, phụ trách.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: đề nghị báo cáo toàn bộ các nội dung theo Đề cương và Phụ lục đối với các tổ hợp tác trên địa bàn địa phương mình.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: đề nghị phối hợp cho ý kiến đánh giá toàn bộ các nội dung theo Đề cương và Phụ lục kèm theo Công văn.

Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Hải Dương (qua phòng Kinh tế ngành) trước ngày 15/02/2017 (đồng thời gửi bản mềm tới hộp thư điện kinhtenganh.skhdt@gmail.com) để tổng hợp./.

Phòng Kinh tế ngành

 

Các file đính kèm:

1. Công văn 145/SKHĐT-KTN ngày 03/2/2017

2. Công văn số 515/BKHĐT-HTX ngày 18/01/2017 và Công văn số 167/UBND-VP ngày 23/01/2017

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: