Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 01/08/2019 10:11 SA 
 
Tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng 
Công văn số 1535/SKHĐT-KTN ngày 31/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Kính gửi: Các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Ngày 26/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 5142/BKHĐT-QLĐT ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng thay thế Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Để có cơ sở tổng hợp, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể vào nội dung Dự thảo Thông tư và phụ lục kèm theo Văn bản số 5142/BKHĐT-QLĐT ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gửi kèm).

File mềm của Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://www.mpi.gov.vn; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn.

Văn bản tham gia ý kiến được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/8/2019 để tổng hợp.   

Đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc Sở;

- Các phòng VX; ĐT, TĐ &GSĐT (để p/h);

- Lưu: VT, KTN.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Kiêm

Thông tư thay thế TT 07 (bản gửi xin ý kiến).docx

Công vưn số 5142/BKHĐT-QLĐT ngày 24/7/2019 của Bộ KH&ĐT.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: