Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 18/12/2019 9:08 SA 
 
Công văn số 2580/SKHĐT-KTN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 
Kính gửi: Sở Tài chính, Y tế, Giao thông VT, NN&PTNT, TTTT, VH-TT&DL, Lao động-TB&XH, Giáo dục &ĐT; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh HD,...

 

Thực hiện Văn bản số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 672/VP-TH ngày 12/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 (đính kèm theo văn bản).

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị và các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019, cụ thể như sau:

1. Về nội dung báo cáo: Theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu: Theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 1 (Biểu 1.1) và Phụ lục 2 (Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3; Biểu 2.4; Biểu 2.5; Biểu 2.6A; Biểu 2.6B) kèm theo Văn bản số 8936/BKHĐT-QLĐT ngày 28/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

- Sở Tài chính: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên do Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh (Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3; Biểu 2.4).

- Sở Y tế: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Y tế làm chủ đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế do Sở Y tế thẩm định trình UBND tỉnh (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3; Biểu 2.4);

- Sở Giao thông vận tải: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1; Biểu 2.2; Biểu 2.3);  tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông được giao làm bên mời thầu (Biểu 2.5).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- Sở Thông tin & Truyền thông: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Thông tin & Truyền thông làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1; Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- Sở Văn hóa, thể thao & du lịch: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Văn hóa, thể thao & du lịch làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- Sở Lao động, Thương binh & Xã hội: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Lao động, Thương binh & Xã hội làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- Sở Giáo dục & Đào tạo: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Sở Giáo dục & Đào tạo làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư  được UBND tỉnh quyết định đầu tư và các gói thầu thuộc dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3; Biểu 2.4); tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được giao làm bên mời thầu (Biểu 2.5); thông tin các dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư  năm 2019 theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Biểu 2.5); tình hình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Biểu 2.6B).

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3);  tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được giao làm bên mời thầu (Biểu 2.5).

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) do Công ty làm chủ đầu tư (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3).

- Phòng Đấu thầu, TĐ&GSĐT, Khoa giáo - Văn xã: Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án (bao gồm cả dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ) được giao thẩm định (Biểu 1.1; Biểu 2.1, Biểu 2.2; Biểu 2.3); tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Biểu 2.5); thông tin các dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư  năm 2019 theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Biểu 2.6A); tình hình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Biểu 2.6B).

* Chi tiết hướng dẫn Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 và các biểu mẫu kèm theo được đính kèm theo văn bản này đồng thời đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương (http://skhdt.haiduong.gov.vn).

3. Về thời hạn báo cáo: Báo cáo được gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/01/2019 để tổng hợp (file báo cáo đề nghị gửi về địa chỉ email: kinhtenganh.skhdt@gmail.com; Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ: Đoàn Thùy Linh - PTP Kinh tế ngành, điện thoại:  0961019139; 0220.3841623).

Hết thời hạn nêu trên, nếu các Sở, ngành, đơn vị không gửi báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                         

- UBND tỉnh (để b/c)                                                           (Đã ký)

- Giám đốc Sở;

- Ban biên tập website Sở KH&ĐT;

- Lưu: VT; KTN.                                                           Nguyễn Đình Kiêm

 

PHU_LUC_1_2019.doc

BIEU_21_22_23.xls

BIEU_25_26_AB.xls

bieu_2_4_.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: