Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/12/2019 8:14 SA 
 
Công văn số 2624/SKHĐT-THQH ngày 20/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v đề xuất danh mục và mức vốn ngân sách tỉnh, vốn NSTW hỗ trợ đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4438/UBND-VP ngày 17/12/2019 về việc tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố như sau:

1. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã rà soát, lập danh mục và đề xuất mức vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho từng dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo ưu tiên cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định (vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) và thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Về đối tượng hỗ trợ: Là dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã đã hoàn thành, chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mớinhưng đến hết năm 2019 chưa được vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ(bao gồm cả xã chưa bố trí đủ mức vốn hỗ trợ theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong kế hoạch thực hiện Chương trìnhMTQG xây dựng nông thôn mới hằng năm nếu có); dự án của các xã mới được thành lập theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn tại văn bản số 2309/SKHĐT-THQH ngày 11/11/2019) và dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã.

Về nguyên tắc bố trí vốn cho dự án:Phải đáp ứng đầy đủ các điều kiệnphân bổ vốntheo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã và thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện lập báo cáo chung về nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh; dự kiến danh mục, mức vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho từng dự án (có mẫu biểu kèm theo), gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/12/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phương ánphân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 xong trước ngày 31/12/2019 theo quy định tại Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo. Đến hết ngày 26/12/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được báo cáo thì được hiểu là địa phương không có nhu cầu hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách trung ương đầu tư dự án thực hiệnChương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

(Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi kèm qua thư điện tử theo địa chỉ phongquyhoachtonghop@gmail.com để tổng hợp).

 Với khối lượng công việc rất lớn nhưng yêu cầu về thời gian báo cáo rất gấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghịUBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Các Sở TC, NN&PTNT (để phối hợp);

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã và TP;

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

    Nguyễn Đình Kiêm

Công văn số 2624/SKHĐT-THQH ngày 20/12/2019.pdf

Phu luc CHÍNH THỨC.xlsx

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: