Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 19/04/2019 10:04 SA 
 
Công văn số 714/SKHĐT-KTN ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Quy định cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy định về định mức hỗ trợ các dự án đầu tư quy định tại NĐ số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ

 

Kính gửi: Các Sở, ngành: Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công thương, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương; CLB nữ doanh nhân; UBND các huyện, thành phố;

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương và dự thảo Quy định về định mức hỗ trợ đối với các dự án đầu tư quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về định mức hỗ trợ đối với các dự án đầu tư quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có kiến tham gia (bằng văn bản) đối với dự thảo Quy định về một số cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quy định về định mức hỗ trợ đối với các dự án đầu tư quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (Có dự thảo kèm theo)

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 58 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương trước ngày 25/4/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Lưu: VT; KTN.

 

GIÁM ĐỐC
 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

Du thao NQ HDND chinh sach ho tro Hai Duong 11.4.2019.doc

QD UBND tinh ve dinh muc ho tro.doc

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: