Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 24/10/2018 8:06 SA 
 
Danh mục các văn bản liên quan đến các lĩnh vực Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin, Tài nguyên và Môi trường 
 
 

I. Lĩnh vực Công Thương

1) Văn bản trung ương: http://www.moit.gov.vn/van-ban-phap-quy

Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT thay thế Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2111 Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành CNHT và Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/20111 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển với nhiều giải pháp hỗ trợ để phát triển CNHT.

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/11/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp.

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

2) Văn bản tỉnh

Văn bản số 971/SCT-QLCN ngày 27/7/2016 của Sở Công Thương về hướng dẫn thủ tục xác nhận ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn  tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt QH phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;  Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về phê duyệt QH phát triển lĩnh vực CNHT tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020.

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương.

II. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

1) Văn bản trung ương: https://www.mard.gov.vn/Pages/van-ban-quy-pham-phap-quy

Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

          Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

          2) Văn bản tỉnh

          II. Giao thông vận tải

1. Văn bản Trung ương

- Các chiến lược và quy hoạch: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/20069/danh-sach-cac-chien-luoc--quy-hoach-giao-thong-van-tai.aspx

- Các văn bản quy phạm pháp luật:

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/VBPL

          2. Văn bản tỉnh

          Quyết định 3762/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hải Dương.

          III. Lĩnh vực Công nghệ thông tin

1)    Văn bản trung ương:

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/VanBanQuyPhamPhapLuat.

2)    Văn bản tỉnh

Quyết định 10/2018/UBND ngày 11/6/2018 về việc Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương

IV. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

1)    Văn bản trung ương: http://tracuu.monre.gov.vn/

2)    Văn bản tỉnh

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND  ngày 14/4/2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018

V. Lĩnh vực Đầu tư công - Đấu thầu- Xây dựng

1) Văn bản trung ương

- http://www.mpi.gov.vn/

- http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2) Văn bản tỉnh

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương;

Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, lộ trình thu phí dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 2820/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị, làng nghề, các KNC, CCN và các bệnh viện tỉnh Hải Dương đến năm 2030; dự toán chi phí triển khai lộ trình Hợp phần 2 và lập định hướng;

Quyết định 3756/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: