Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 09/01/2020 9:00 SA 
 
Kế hoạch hành động Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo:

(Đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã có ý kiến tham gia vào Dự thảo, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử phongquyhoachtonghop@gmail.com trước ngày 14/01/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định; Dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ:

http://skhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx ).

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương)

 

            Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) tăng 8,6% so với năm 2018. Sản xuất của các ngành, lĩnh vực cơ bản được phát triển ổn định; thu ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư đạt khá cao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng; phát triển đô thị đạt được kết quả tích cực; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tổ chức sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế;

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tập trung tổng kết và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025; xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; là năm có nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đã đề ra và triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thứ 12, khóa XVI), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (dưới đây viết tắt là các Sở, ngành, địa phương) thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  NĂM 2020

I. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Phải xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh giao trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2016-2020, các Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

2. Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Tổ chức thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; thu hút các nguồn lực cho phát triển, gắn kết với phát triển khu vực nông thôn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tế của tỉnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư thực hiện các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; hoàn thành một số dự án lớn, dự án trọng điểm, dự án giao thông kết nối với các tỉnh, chuẩn bị đầu tư một số dự án giao thông kết nối với tỉnh Bắc Giang, Thái Bình. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc chưa được xử lý.

Tập trung tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; lập quy hoạch xây dựng vùng huyện; tiếp tục rà soát, kịp thời điều chỉnh các quy hoạch hiện có đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư một số khu công nghiệp, thành lập và triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào một số cụm công nghiệp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

3.1. Tích cực xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước ngoài khu công nghiệp. Rà soát, kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước ngoài khu công nghiệp chậm triển khai hoặc có vi phạm.

3.2. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng.

3.3. Tập trung tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời các quy hoạch còn hiệu lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.4. Rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; quy định về cơ chế đặc thù của tỉnh về khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

4. Sở Xây dựng chủ trì:

4.1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện và nâng cao chất lượng các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch hai bên các tuyến đường tỉnh đã và đang đầu tư; thực hiện công bố công khai đầy đủ, kịp thời thông tin các quy hoạch xây dựng được phê duyệt thuộc lĩnh vực quản lý.

4.2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, bảo đảm phát huy vai trò của các đô thị, gắn kết với phát triển khu vực nông thôn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, điều kiện thực tế của tỉnh.

4.3. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư .

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2020-2030.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì:

6.1. Chủ động rà soát, tham mưu phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tăng cường đôn đốc đầu tư hoàn thành các dự án giao thông kết nối với các tỉnh; chuẩn bị đầu tư một số dự án giao thông kết nối với tỉnh Bắc Giang, Thái Bình.

6.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

7.1. Trong tháng 02/2020 hoàn chỉnh và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện. Tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án.

7.2. Xây dựng kế hoạch tính tiền sử dụng đất năm 2020 đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong tháng 02 năm 2020); tập trung đẩy nhanh tính phương án thu tiền sử dụng đất của các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị đã lựa chọn xong nhà đầu tư. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì:

8.1. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét loại bỏ các loại giấy phép, thủ tục không cần thiết giảm sự phiền hà cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

8.2. Tiếp tục tham mưu thực hiện điều chỉnh, bổ sung, giao chủ đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp; đôn đốc nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

8.3. Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ tiến tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng cao vào khu công nghiệp. Thường xuyên đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Định kỳ chủ trì tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các ngành, địa phương có liên quan.

9. Sở Tài chính:

9.1. Tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư.

9.2. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc việc tính giá đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương theo quy định của pháp luật; giá thuê đất đối với các dự án trả tiền thuê đất một lần.

10. Sở Công thương:

Căn cứ quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch xây dựng vùng huyện, thành phố, thị xã và các quy hoạch xây dựng khác đã được phê duyệt, lập kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện các thủ tục thành lập một số cụm công nghiệp; các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp triển khai nhanh các thủ tục đầu tư theo quy định.

11. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

11.1. Kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

11.2. Thực hiện nghiêm túc quy định về ủy quyền phân cấp của UBND tỉnh và Hướng dẫn của các Sở, ngành về chấp thuận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho hộ gia kinh doanh, cá nhân.

II. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn

1. Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

2.1. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành và nội ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào lợi thế so sánh và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

2.2. Hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và triển khai xây dựng, lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

2.3. Tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện cơ cấu lại đầu tư công. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kiên quyết không để tình trạng kéo dài chậm triển khai thực hiện và giải ngân vốn năm 2020. Tham mưu điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao; có giải pháp sớm hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ.

2.4. Hướng dẫn, đôn đốc đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu công khai, minh bạch qua mạng theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đầu tư, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quá trình theo dõi, đánh giá đầu tư, tích hợp các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu về đầu tư, giải ngân.

2.6. Tổ chức đánh giá, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch 5 năm 2021-2025.

2.7. Tham mưu đẩy mạnh thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và triển khai cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp kinh tế theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch.

2.8. Chủ động hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Chỉ thị của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; những nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020. Phát triển các doanh nghiệp cả về số lượng và quy mô, chất lượng; tập trung thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tham gia trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương chủ trì:

3.1. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng thực hiện giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1058/2017/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

3.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro, yếu kém, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Sở Công thương chủ trì:

Tập trung tham mưu phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; tham gia ở mức cao hơn, sâu hơn trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

5.1. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế các địa phương. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường. Sử dụng linh hoạt, có hiệu quả diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, thu nhập cao hơn.

5.2. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

5.3. Duy trì và xây dựng mới các khu chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, công nghiệp bảo đảm vệ sinh môi trường; thường xuyên hướng dẫn thực hiện các quy trình sản xuất an toàn theo VietGAP, quy định về bảo đảm an toàn về sinh thực phẩm. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; ngăn chặn lây lan, phát tán.

5.4. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bảo vệ, phát triển rừng; bảo vệ và phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

6.1. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và chương trình xúc tiến du lịch giai đoạn 2016-2020, tăng cường hợp tác liên kết vùng để hình thành các tour, tuyến du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.

6.2. Tăng cường công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhất là du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, từng bước tạo dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia, thương hiệu của tỉnh.

7. Sở Tài chính chủ trì:

Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu việc mua sắm tài sản công, bảo đảm cạnh tranh khách quan, đúng quy định của nhà nước; đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của các Bộ, ngành trung ương.

8. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

8.1. Tập trung thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đầu tư công; điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao; có giải pháp sớm hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ theo quy định.

8.2. Đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu công khai, minh bạch qua mạng theo quy định của pháp luật.

8.3. Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức đánh giá, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch 5 năm 2021-2025; đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và triển khai xây dựng, lập Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

8.4. Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

III. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương chủ trì:

1.1. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1.2. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

1.3. Thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Đảm bảo đủ nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư đã được các tổ chức tín dụng cam kết.

1.4. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần ngăn chặn "tín dụng đen".

2. Sở Tài chính chủ trì:

2.1. Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kỷ cương, công khai, minh bạch. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định và dự toán được giao, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí để tổ chức Đại hội đảng các cấp.

2.2. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; bổ sung tăng chi đầu tư phát triển từ tăng thu ngân sách nhà nước.

2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, bảo đảm thanh toán nợ đúng hạn.

2.4. Cân đối đủ nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định.

2.5. Chủ động theo dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh và nắm sát nhu cầu thị trường; cung cấp kịp thời và nâng cao chất lượng thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật nhanh diễn biến thị trường để chủ động trong sản xuất - kinh doanh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh về diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.

2.6. Hướng dẫn và thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, lập hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về tài chính, quản lý giá công sản trên địa bàn tỉnh.

3. Cục Thuế tỉnh chủ trì:

Chủ động cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; xây dựng phương án thu nộp thuế đối với các hộ kinh doanh. Phấn đấu năm 2020 vượt thu so với dự toán giao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, chủ động tham mưu báo cáo UBND tỉnh các giải pháp huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

5. Sở Công thương chủ trì:

5.1. Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin để doanh nghiệp khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu.

5.2. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ".

5.3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

5.4. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm và công bố công khai các hành vi gian lận thương mại, vi phạm các quy định về chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh.

7. Cục Thống kê tỉnh chủ trì:

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và chất lượng của hệ thống thông tin, thống kê.

8. Kho Bạc nhà nước tỉnh:

8.1. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư, nhất là kinh phí đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tiếp khách, đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước.

8.2. Đẩy mạnh việc đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng thực hiện và có đủ điều kiện giải ngân. Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chi tiết kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án.

9. Các ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách:

9.1. Thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo, đi công tác nước ngoài, chi cho lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác.

9.2. Tổ chức rà soát cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ, biên chế, kinh phí các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi, sáp nhập, giải thể theo Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 8 năm 2016; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy.

10. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

10.1. Tập trung thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ngân sách nhà nước. Chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và đúng quy định của nhà nước; bảo đảm tăng tỷ lệ chi ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; bổ sung tăng chi đầu tư phát triển từ tăng thu ngân sách nhà nước.

10.2. Tiếp tục chỉ đạo và giám sát UBND cấp xã rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 để bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định.

10.3. Thực hiện và chỉ đạo UIBND cấp xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, lập hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

IV. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý; thực hiện hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

1.1. Tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; triển khai Kế hoạch Chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc đổi mới công tác khảo thí, tổ chức tốt các kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng khách quan.

1.2. Tập trung tham mưu và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến căn bản về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

1.3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tinh gọn, hiệu quả. Tổ chức tốt hoạt động của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề; phối hợp chặt chẽ giữa hướng nghiệp dạy nghề và đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì:

2.1. Rà soát, tổng hợp và tham mưu báo cáo UBND tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2.2. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các sàn giao dịch thị trường lao động, đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động. Thường xuyên phối hợp nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các tổ chức, cá nhân; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các nhà đầu tư trong tuyển dụng, sử dụng lao động.

3. Sở Nội vụ chủ trì:

Tăng cường hướng dẫn, thực thi hiệu quả chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

4.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, đề án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

4.2. Rà soát, tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh cơ chế, chính sách để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ chế hỗ trợ có hiệu quả việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

4.3. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh cơ cấu lại và thực hiện hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tập trung phát triển công nghệ mới, nền tảng, chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có chính sách phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao.

4.4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

4.5. Phối hợp với các ngành, địa phương ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về giống cây, con mới, có giá trị kinh tế cao để phát triển sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn.

5. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

Tập trung quán triệt, triển khai và phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển; đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý. Thực hiện tốt cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài. Tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

V. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

1. Các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp về phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam; có các biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế. Phát triển đời sống văn hóa, nghệ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, các chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm; công tác trợ giúp xã hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

2.1. Hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn chặt với phát triển du lịch bền vững. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

2.2. Thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Quan tâm, đẩy mạnh thể dục, thể thao cộng đồng, thể thao cho người khuyết tật; phát triển thể thao thành tích cao, tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

2.3. Phát triển các Lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

3.1. Tích cực tham mưu, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, giải quyết và tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, đảm bảo đúng đối tượng; phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

3.2. Tiếp tục đổi mới công tác trợ giúp xã hội; phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững, không bao cấp tràn lan. Thực hiện tốt công tác trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là người khuyết tật, người dân vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết chính sách an sinh xã hội cho người dân. Huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển các hình thức trợ giúp dựa vào cộng đồng để tạo điều kiện, cơ hội cho các đối tượng yếu thế.

3.3. Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế, giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo... tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

3.4. Tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

3.5. Thường xuyên hướng dẫn, giám sát thực hiện tốt chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Phát triển thị trường lao động đồng bộ, minh bạch, cạnh tranh và bền vững.

3.6. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh; kết nối đồng bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Sở Xây dựng chủ trì:

4.1. Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại cho người có thu nhập thấp; cải tạo các chung cư, tập thể cũ xuống cấp.

4.2. Tiếp tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì:

Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

6. Sở Y tế chủ trì:

6.1. Tích cực hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và giám sát thực hiện nâng cao chất lượng dân số, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

6.2. Tăng cường công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia và đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam. Kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc.

6.3. Rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh về đổi mới cơ chế tài chính, hoạt động của y tế xã, phường, thị trấn theo nguyên lý y học gia đình để thực hiện đúng vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm của người dân trên địa bàn.

6.4. Từng bước thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người dân; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, triển khai rộng bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

6.5. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường quản lý chất lượng thuốc, đẩy mạnh đấu thầu tập trung.

6.6. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì:

7.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

7.2. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời các đơn vị không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

8. Ngân hàng chính sách xã hội chủ trì:

Đẩy mạnh giải ngân vốn tín dụng đối với các đối tượng chính sách như: hộ nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn... Tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm cung cấp tín dụng kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng.

9. Sở Nội vụ chủ trì:

Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, bảo đảm tỷ lệ xã được công nhận xã nông thôn mới đến cuối năm 2020 đạt 100% và Hải Dương trở thành tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

11. Công an tỉnh chủ trì:

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mê tín, dị đoan, các biểu hiện, hành vi suy thoái đạo đức, thiếu văn hóa, gây phản cảm, ảnh hưởng xấu trong xã hội.

12. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

Tập trung quán triệt, triển khai và phối hợp thực hiện phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách và chăm lo đối với các đối tượng chính sách theo quy định.

VI. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

1.1. Công bố công khai đầy đủ, kịp thời  thông tin các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt. Giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

1.2. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện nghiêm việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc xử lý đất lấn chiếm, đất dôi dư, đất xen kẹp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

1.3. Tiếp tục triển khai Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” và quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thu gom và xử lý chất thải khu vực đô thị; tích cực hướng dẫn thu gom, tái chế chất thải rắn và tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa. Tham mưu cho UBND tỉnh những cơ chế, chính sách để giải quyết mặt bằng, địa điểm bố trí nhà máy xử lý, thu gom rác thải cho các nhà đầu tư.

1.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá tác động môi trường trong việc sàng lọc, ngăn ngừa công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trong các dự án đầu tư. Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở hoàn thành lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động theo kế hoạch.

1.5. Giám sát hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm chất lượng nguồn nước sinh hoạt và cấp đủ cho nhân dân; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước.

1.6. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, nhất là rác thải làng nghề, rác thải sinh hoạt nông thôn; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong khai thác và sử dụng đất, khai thác cát, đá, sỏi và các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.v.v.

1.7. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, tài nguyên và khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

1.8. Đôn đốc việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

2.1. Tập trung tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.2. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lũ, bão, ngập úng hạn, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy rừng năm 2020.

2.3. Tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm về bảo đảm an toàn vệ sinh trong sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

3. Công an tỉnh chủ trì:

Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án “Phòng chống khai thác cát lòng sông trái phép”; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố và thị xã:

4.1. Tập trung quán triệt, triển khai và phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

4.2. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất những cơ chế, chính sách để giải quyết mặt bằng, địa điểm bố trí nhà máy xử lý, thu gom rác thải cho các nhà đầu tư.

4.3. Phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường đối với các dự án theo đúng quy định.

4.4. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương đối với lĩnh vực đầu tư, đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, xây dựng; phòng chống thiên tai… Chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép.

VII. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

1. Các Sở, ngành, địa phương: Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020 theo Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; chống trục lợi chính sách, lợi ích nhóm. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ chủ trì:

2.1. Trình phê duyệt và triển khai các đề án tinh gọn đầu mối các cơ quan nhà nước. Kịp thời hướng dẫn, rà soát báo cáo UBND tỉnh thực hiện các chính sách về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban chấp hành Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cơ cấu lại, tinh giản biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương.

2.2. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức.

2.3. Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

2.4. Tích cực hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020 và quy định của UBND tỉnh về đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

3.1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Trước mắt lựa chọn những nhiệm vụ trong Chương trình để triển khai đầu tư trong giai đoạn 2020-2022; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục về đầu tư để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

3.2. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các Sở, ngành, địa phương cung cấp và cập nhật thông tin trên cổng hoặc trang thông tin của các cơ quan, đơn vị. Triển khai, vận hành Trục tích hợp liên thông của tỉnh, đồng thời kết nối với các hệ thống của Trung ương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì:

Chủ động rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

5. Thanh tra tỉnh chủ trì:

5.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, bám sát với hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành và địa phương.

5.2. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu.

5.3. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh "điểm nóng" gây mất trật tự, an toàn xã hội.

5.4. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa và xử lý các vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện của nhà đầu tư. Không để tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị đối với doanh nghiệp.

6. Sở Tư pháp chủ trì:

6.1. Ngay trong tháng 01 năm 2020 tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của tỉnh.

6.2. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của tỉnh; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án ‘’nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2021’’ năm 2020.

6.3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính tư pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, về xử lý vi phạm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính, hỗ trợ hoạt động tố tụng, truy cứu trách nhiệm hình sự.

6.4. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp.

7. Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện:

7.1. Tập trung rà soát, khẩn trương giải quyết những vụ việc còn tồn đọng liên quan tới người dân, doanh nghiệp.

7.2. Nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, công bằng, đúng pháp luật trong xét xử. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án, tập trung vào các vụ việc trọng điểm.

8. Công an tỉnh chủ trì:

8.1. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố đối với các vụ án tham nhũng.

8.2. Triển khai thực hiện đúng thời hạn các nội dung tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015- 2020, Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

9. Cục thi hành án dân sự tỉnh chủ trì:

Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương nâng cao chất lượng thi hành án dân sự; thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

10. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì:

10.1. Phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngành dọc ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai tốt Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

10.2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc rà soát, công bố thủ tục hành chính của các ngành, địa phương, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Tăng cương công tác chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cấp huyện và cấp xã; thực hiện tốt cơ chế ‘’một cửa’’ tại cấp huyện và cấp xã; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp với các ngành xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

VIII. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì:

1.1. Duy trì, thực hiện nghiêm túc quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hoàn thành kế hoạch tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ‘‘vững mạnh, rộng khắp”; tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới và thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

1.2. Tập trung triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020.

2. Công an tỉnh chủ trì:

2.1. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2.2. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.3. Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến toàn diện về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh.

2.4. Chủ động phòng ngừa, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm hình sự liên quan đến "tín dụng đen", "buôn người", cho vay lãi nặng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi truờng.

2.5. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chừa cháy; bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân.

3. Các Sở, ngành, địa phương thường xuyên quán triệt thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Triển khai đồng bộ ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Thường xuyên nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh thôn, xóm. Tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

IX. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

1.1. Thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bảo đảm hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.2. Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, báo chí, Internet, xuất bản. Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

2. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Hải Dương chủ trì:

2.1. Thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, chủ động, kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2.2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV.

3. Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ, khẩn trương khắc phục hiệu quả các hạn chế, bất cập; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thiết thực và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra của Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm 2020; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của ngành, địa phương.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương xong trước ngày 10 tháng 02 năm 2020, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 02 năm 2020. Trong đó yêu cầu phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp, thời gian thực hiện cụ thể. Phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì thực hiện; trách nhiệm cá nhân lãnh đạo địa phương, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, kịp thời bổ sung các giải pháp chỉ đạo, điều hành cho phù hợp diễn biến tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

4. Định kỳ hằng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 của tháng cuối quý; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng được giao, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Các cơ quan thông tin truyền thông có kế hoạch cụ thể nhằm phổ biến, tuyên truyền kịp thời Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện.

6. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Dương Thái

 Du thao KH thực hiện NQ 01 năm 2020 (xin y kien).doc

 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: