Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/09/2016 8:17 SA 
 
Phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” 
 
 

Ngày 20 tháng 9 năm 2016 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ký ban hành Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”. Đây là việc cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đó là “thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh” của tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cùng Trưởng ban pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn chủ trì Hội thảo đề án

Về nội dung cụ thể, Đề án đã có đánh giá chung về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2011 – 2015, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu. Trên cơ sở đó, Đề án xác định rõ mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 - 2020: Phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh mỗi năm tăng từ 3 đến 5 bậc, đến năm 2017 ở nhóm 30 và đến năm 2020 đứng trong nhóm 20 tỉnh, thành có PCI cao nhất cả nước, thuộc nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành “Khá”.

Để đạt được mục tiêu, Đề án đã xây dựng được 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các nhiệm vụ, biện pháp rất cụ thể đối với 10 chỉ số thành phần của PCI, trong đó mỗi chỉ số đều có giao một cơ quan đầu mối chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, đánh giá, tổng hợp và một số cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp thực hiện và phối hợp.

Để tăng tính khả thi của Đề án đảm bảo tính kết nối với các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành, trong tổ chức thực hiện có việc thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương với mục tiêu đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thành phần Tổ công tác gồm có 01 Lãnh đạo UBND tỉnh là Tổ trưởng; Trưởng một số Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Chủ tịch các hội, hiệp hội (Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh) là Thành viên. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Tổ công tác sẽ thực hiện chỉ đạo, phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/6/2016 và Chương trình hành động số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, đồng thời tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp, xử lý những trường hợp thanh, kiểm tra trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; điều phối các hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến; đề nghị UBND tỉnh có hình thức, biện pháp xử lý đối với các đơn vị đầu mối chủ trì, các cơ quan phối hợp thực hiện chỉ số thành phần khi chưa đảm bảo mục tiêu phấn đấu hoặc khi đánh giá chất lượng quản lý điều hành liên quan đến doanh nghiệp, nhất là thực hiện các TTHC không có cải thiện, suy giảm; đồng thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị đạt và vượt mục tiêu, được doanh nghiệp đánh giá cải thiện tốt. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trình UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác trong tháng 9/2016.

Đề án cũng xác định rõ nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án và theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quy định: xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện các chỉ số, chỉ tiêu thành phần trong PCI trong từng lĩnh vực và địa bàn quản lý, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm và báo cáo các nhiệm vụ được giao liên quan, thời gian hoàn thành ngay trong tháng 9/2016. Việc Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Tổ công tác) theo thời hạn: Báo cáo Quý: gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý; Báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 25/6; Báo cáo Năm: gửi trước ngày 20/12.         

 Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp, ngành phải có Báo cáo đánh giá về trách nhiệm của ngành mình, cấp mình, của người đứng đầu đối với các chỉ số, các chỉ tiêu có liên quan cấu thành PCI được công bố, nhất là các chỉ số sụt giảm, đồng thời phải xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện cụ thể; trong đó phải xác định rõ những việc còn hạn chế yếu kém (cụ thể ở khâu nào, bộ phận nào, cán bộ nào trong cơ quan mình) và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng ban trực thuộc, từ đó thực hiện các hình thức xử lý vi phạm hoặc điều động, luân chuyển các cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, hiệu quả làm việc thấp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án và cũng là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh, Tổ công tác tổng hợp báo cáo từ các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện Đề án, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Đề án vào Quý III/2018, Quý IV/2020; Định kỳ tháng 6 hàng năm chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Thống kê tỉnh tổ chức thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan việc thực hiện mục tiêu phấn đấu cụ thể, các nhiệm vụ giải pháp đối với các chỉ số thành phần tại Đề án do các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện.

Nhiệm vụ tuyên truyền Đề án được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông cùng hệ thống các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh theo nhiệm vụ chức năng quy định và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phổ biến Đề án tới hội viên và cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh.

Về kinh phí thực hiện Đề án, giao Sở Tài chính chỉ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu.

Đề án cũng nêu rõ quan điểm thống nhất về nguyên tắc hành động: Việc cải thiện, nâng cao PCI có vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, là một quá trình lâu dài, cần có những hệ thống cơ chế, chính sách và kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả; đồng thời phải kiên trì, quyết liệt thực hiện trong một thời gian dài, đòi hỏi có sự phối hợp toàn diện của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Cần phải có chuyển biến từ nhận thức đến hành động và có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đề án được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp chính quyền, các sở, ban ngành của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

          Như vậy, Đề án Nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 cùng với một loạt các Chỉ thị số 14, 15, 16 và các Chương trình, Kế hoạch hành động kèm theo các Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016, số 1632/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 được ban hành đã tạo thành một hệ thống văn bản chỉ đạo, hành động thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khẳng định cam kết, nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Hải Dương trong việc khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển doanh nghiệp nói riêng, khu vực kinh tế tư nhân nói chung của tỉnh, tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2016.

          Xem toàn văn Quyết định 2556 của UBND tỉnh và nội dung Đề án Nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 theo đường link dưới đây:

 QĐ Phê duyệt Đề án.pdf

                                                                       Phòng Kinh tế ngành

                                                        Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: