Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 12/07/2018 12:05 CH 
 
Công văn số 1106/SKHĐT-THQH ngày 06.7.2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 
 
 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1696/UBND-VP ngày 29/5/2018 về việc tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (thực hiện theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019) và văn bản số 2175/UBND-VP ngày 29/6/2018 về việc đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (thực hiện theo khung hướng dẫn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019 cụ thể như sau các file đính kèm:

7-2018 Huong dan danh gia giua ky va XDKH 2019.doc

Phu luc I-Bieu mau KTXH giua ky.xls

Phu luc II-Bieu mau KTXH2019.xls

Phu luc III-Co cau lai nen kinh te.doc

Phu luc IV-Bieu mau dau tu cong giua ky.xls

Phu luc V-Bieu mau dau tu cong 2019.xls

QĐ số 2237 của UBND tỉnh.pdf

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (số 1696) và Chỉ thị số 13 của TTgCP.pdf

Văn bản hướng dẫn của Bộ KHĐT (số 4038).pdf

Văn bản uỷ quyền của UBND tỉnh (2175).pdf

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: