Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 14/06/2018 4:15 CH 
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 
 

Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm; đồng thời là năm triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân nhân trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2018, Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2018 của tỉnh Hải Dương, ngay từ đầu năm 2018 UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động và chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng và triển khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 của Đảng .

           Với sự cố gắng phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và các doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 9,04% so với 6 tháng đầu năm 2017 (KH năm tăng 8% trở lên); lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bc 6 thang 2018 sau hop UBND.doc

Bieu bao cao 6 thang 2018.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: