Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/03/2018 7:43 SA 
 
Báo cáo số 419/SKHĐT-THQH ngày 22/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo các quy hoạch thuộc phạm vị quản lý, thẩm quyền của tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính Phủ. 
 
                               Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 439/UBND-VP ngày 12/2/2018 về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và văn bản bổ sung số 663/UBND-VP ngày 12/3/2018 về việc rà soát, tổng hợp, bãi bỏ quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền của tỉnh. Ngày 27/02/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 208/SKHĐT-THQH gửi tới các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đề nghị rà soát, tổng hợp các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định báo cáo UBND tỉnh.

Căn cứ báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về các dự án quy hoạch theo phụ lục biểu đính kèm.

Trên đây là báo cáo các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền của tỉnh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như K/g;                                    GIÁM ĐỐC SỞ

- Giám đốc Sở;

- Lưu VP, THQH.                                  (Đã ký)

 

                                                  Nguyễn Đình Kiêm

Báo cáo số 419/SKHĐT-THQH ngày 22/3/2018 của Sở KH&ĐT

Biểu tổng hợp rà soát quy hoach.xls

VBD-2018-1439.pdf 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: