Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/12/2018 3:45 CH 
 
Công văn số 2335/SKHĐT-THQH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ 
 
 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao và trên cơ sở dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh (tại kỳ họp thứ 8, khóa XVI), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

Để có căn cứ báo cáo UBND tỉnh xét duyệt và ban hành, đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử phongquyhoachtonghop@gmail.com  trước ngày 05/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Ghi chú: Nội dung dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019” được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ:

http://skhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia và mong nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.

12-2018 VB lay y kien du thao QD  thuc hien NQ01_2019.doc

Du thao KH thuc hien NQ01 2019.doc

BKH_TH_8650_Duthao.NQ01.2019-Phancong.Bo.DP.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: