Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/07/2019 9:10 SA 
 
Công văn số 1457/SKHĐT-THQH ngày 22/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 
 

 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2377/UBND-VP ngày 18/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh (dưới đây viết tắt là sở, ngành, địa phương và đơn vị) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020[1], xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ một số nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

Đánh giá và ước kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của sở, ngành, địa phương và đơn vị, bao gồm:

1.1. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019.

1.2. Các kết quả đạt được trong từng lĩnh vực của sở, ngành, địa phương và đơn vị.

1.3. Tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của các tồn tại, hạn chế.

1.4. Đề xuất các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 nêu trên, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị lập kế hoạch năm 2020 như sau:

2.1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi bước vào kế hoạch năm 2020.

2.2. Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

2.3. Nhiệm vụ và định hướng phát triển; giải pháp thực hiện.

2.4. Kiến nghị đề xuất với Chính phủ và UBND tỉnh.

Lưu ý: Các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phải phù hợp với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và chỉ đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, có phương pháp tính toán rõ ràng, có khả năng thu thập được.

(Chi tiết về nội dung hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 kèm theo văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bố cục báo cáo tại Phụ lục số 01 và hệ thống mẫu biểu báo cáo tại Phụ lục số 02 kèm theo văn bản này)

II. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

1. Tình hình thực hiện và giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác bố trí cho dự án đầu tư công.

2. Tình hình huy động các nguồn vốn khác của các thành phần kinh tế phục vụ cho đầu tư phát triển.

3. Tình hình nợ XDCB:

3.1. Tổng số nợ XDCB đến hết năm 2018, bao gồm: nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 và nợ XDCB mới phát sinh sau ngày 31/12/2014.

3.2. Kết quả xử lý nợ XDCB trong năm 2019 đối với nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 và nợ XDCB mới phát sinh sau ngày 31/12/2014.

3.3. Các khó khăn, tồn tại trong việc xử lý nợ XDCB và kiến nghị, đề xuất hướng xử lý nợ XDCB.

Trong đó đối với UBND các huyện và thành phố, đề nghị nêu rõ kết quả chỉ đạo UBND cấp xã xử lý nợ XDCB theo văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng XDCB trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lưu ý: Nợ XDCB của từng dự án thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được xác định bằng (=) Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu trừ đi (-) số vốn luỹ kế hằng năm đã bố trí cho dự án tính đến thời điểm xác định số nợ XDCB (gồm cả số vốn còn lại của kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã giao cho dự án nhưng đến thời điểm xác định số nợ XDCB chưa được bố trí) [2].

4. Đánh giá các kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan.

5. Các giải pháp và kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2019.

II. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

1. Nguyên tắc chung:

1.1. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

1.2. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Trong đó, bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán nợ XDCB, thanh toán khối lượng hoàn thành cho dự án đã hoàn thành từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa bố trí đủ vốn; đầu tư dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020; các dự án, công trình y tế, giáo dục và dự án trọng điểm, quan trọng, dự án phát triển hạ tầng tạo sức lan tỏa, kết nối phát triển vùng.

Không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công, không có khả năng giải ngân trong năm 2020.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, khả năng cân đối các nguồn vốn trong năm 2020 và khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2020, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị lập dự kiến kế hoạch năm 2020 như sau:

2.1. Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn năm 2020:

a) Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Sở, ngành, địa phương và đơn vị theo từng nguồn vốn đầu tư công.

b) Dự kiến khả năng cân đối từng nguồn vốn đầu tư công.

c) Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài nguồn vốn đầu tư công.

d) Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2020.

e) Đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

2.2. Lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (bao gồm cả vốn trái phiếu chính phủ):

a) Nguyên tắc bố trí kế hoạch:

Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 phải theo các nguyên tắc chung nêu trên và các nguyên tắc cụ thể dưới đây:

(1) Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 phải phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, NSNN và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định giao kế hoạch.

Trong đó, đối với dự án được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị lập dự toán chi đầu tư từ nguồn thu này năm 2020, gửi cơ quan kế hoạch và đầu tư và cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp dự toán NSNN trình cấp có thẩm quyền quyết định.

(2) Kế hoạch đầu tư năm 2020 được lập trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

(3) Tổng mức vốn NSNN năm 2020 dự kiến bố trí cho từng chương trình, dự án không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trừ đi tổng số vốn đã được giao trong kế hoạch các năm của giai đoạn 2016-2019; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2020.

(4) Ưu tiên bố trí vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và vốn thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm.

(5) Trong từng chương trình, dự án thực hiện việc phân bổ vốn phải đảm bảo theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán nợ XDCB.

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại của kế hoạch 5 năm 2016-2020 (vốn NSTW).

- Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025 (phải có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư đến ngày 31/10/2019).

- Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020; đối ứng dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Dự án chuyển tiếp khác thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- Đối với dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020;

+ Đến ngày 31/10/2019 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công;

+ Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

(6) Không bố trí vốn NSNN năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn NSNN, dự án không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020.

b) Dự kiến danh mục và kế hoạch vốn NSNN năm 2020 cho từng dự án:

Căn cứ các nguyên tắc nêu trên và khả năng cân đối vốn của các cấp, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị dự kiến danh mục và mức vốn cụ thể cho từng dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

2.3. Lập kế hoạch đầu tư vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài:

Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ theo tính chất (chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp) và vốn trong nước đối ứng.

Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp (cả cấp phát và cho vay lại) phải làm rõ mức vốn cho từng phần.

Các chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2020 phải phù hợp với định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, ưu tiên bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án kết thúc hiệp định trong năm kế hoạch.

2.4. Lập kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước:

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị căn cứ khả năng từng nguồn thu cụ thể, lập kế hoạch đầu tư chi tiết của từng nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN năm 2020 cho các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc quy định tại văn bản này.

2.5. Lập kế hoạch đầu tư năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia:

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị đề xuất nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 theo nguyên tắc sau:

a) Phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 100/2015/NQ-QH13 của Quốc hội và các Quyết định phê duyệt đầu tư từng chương trình (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 và số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn của các bộ là chủ chương trình.

b) Kế hoạch đầu tư vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 phải phù hợp với kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

(Hệ thống biểu mẫu đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập kế hoạch năm 2020 có Phụ lục biểu kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020 và các quy định tại văn bản này, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trong phạm vi được giao:

1. Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc lập báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2020, tổng hợp thành báo cáo chung của Sở, ngành, địa phương và đơn vị, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 bản) bằng văn bản và qua thư điện tử phongquyhoachtonghop@gmail.com và gửi Sở Tài chính trước ngày 27/7/2019, bao gồm 02 báo cáo:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

c) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Lưu ý:

- Các Sở, ban, ngành trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của Sở, ban, ngành.

- UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND cấp xã thực hiện báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của huyện, thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập các báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020, báo cáo UBND tỉnh xét duyệt, trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến và hoàn chỉnh dự kiến lần thứ nhất, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2019.

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đầu tư công năm 2020 (lần thứ hai), trình UBND tỉnh xét duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/9/2019 theo quy định.

3. Nội dung văn bản và hệ thống biểu mẫu báo cáo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ:

http://skhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx

 

Trên đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020, với khối lượng công việc rất lớn nhưng yêu cầu về thời gian báo cáo rất gấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, giải đáp (trực tiếp liên hệ về Phòng Tổng hợp - Quy hoạch; điện thoại: 0220 3852 089)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc và các PGĐ Sở (gửi email);

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã và TP;

- Các phòng thuộc Sở (gửi email);

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

   GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

          Nguyễn Đình Kiêm[1]- Đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx

[2]- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1812/SKHĐT-THQH ngày 11/12/2017 gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố).

7-2019 Huong dan lap KH 2020.doc

Phu luc 01.docx

Phu luc I-Bieu mau KTXH2020.xlsx

Phu luc II-Bieu mau dau tu cong 2020.xls

Chỉ thị 16 của TTg.pdf

VB 2377 của UBND tỉnh.pdf

VB hướng dẫn của Bộ KHĐT (4538).pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: