Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 06/09/2018 4:30 CH 
 
Công văn số 1540/SKHĐT-THQH ngày 06/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở, ngành trong tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần

Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 9 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng cuối năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh (viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) như sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm năm 2018 theo Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ghi chú: Ngoài thuyết minh báo cáo, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị điền đầy đủ thông tin, số liệu đánh giá theo mẫu biểu gửi kèm (đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn – mục Quy hoạch và PT KTXH).

2. Đánh giá sâu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trưởng đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở, ngành, địa phương và đơn vị.

3. Xác định các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018; phân tích làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện.

4. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động để dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đề xuất các giải pháp trọng tâm cần chỉ đạo trong những tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 đã đề ra.

5. Báo cáo của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/9/2018 (đề nghị gửi kèm file dữ liệu qua thư điện tử về địa chỉ: phongquyhoachtonghop@gmail.com). Trong đó, đối với đánh giá kế hoạch đầu tư công, đề nghị:

5.1. Các Sở, ngành tổng hợp báo cáo các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ngành làm chủ đầu tư.

5.2. UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

5.3. Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung triển khai thực hiện theo nội dung trên và gửi báo cáo đúng hạn để cơ quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc và các PGĐ Sở;

- Phòng TC-KH các huyện, TX và TP;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH, CV.Thăng.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

   Nguyễn Đình Kiêm

Cong van gui cac So nganh, UBND huyen.doc

Bieu Dau tu cong.xls

Bieu KTXH.xls

 

 

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: