Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/10/2018 4:48 CH 
 
Công văn số 1789/SKHĐT-THQH ngày 15/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2018; xây dựng KH phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2019 
Kính gửi: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh.

          BC thuc hien 2018 va lap KH 2019.doc

          Bieu BC 2018- KH 2019.xls

Để có căn cứ tổng hợp, trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2018; lập kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2019 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh (dưới đây viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2019 của Sở, ngành, địa phương và đơn vị với một số nội dung trọng tâm như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018:

1.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

1.2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

1.3. Kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy.

1.4. Kết quả thực hiện Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1.5. Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh; chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh PAPI và chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh.

1.6. Các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của các tồn tại, hạn chế.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

2.1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi bước vào kế hoạch năm 2019.

2.2. Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.

2.3. Nhiệm vụ và định hướng phát triển; giải pháp thực hiện.

2.4. Kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018:

1.1. Tình hình triển khai và ước giá trị khối lượng thực hiện, giải ngân cả năm 2018 theo từng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác bố trí cho dự án đầu tư công.

1.2. Tình hình huy động các nguồn vốn khác của các thành phần kinh tế phục vụ cho đầu tư phát triển.

1.3. Tình hình nợ XDCB:

- Tổng số nợ XDCB đến hết năm 2017, bao gồm: nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 và nợ XDCB mới phát sinh sau ngày 31/12/2014.

- Kết quả xử lý nợ XDCB trong năm 2018 đối với nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 và nợ XDCB mới phát sinh sau ngày 31/12/2014.

- Các khó khăn, tồn tại trong việc xử lý nợ XDCB và kiến nghị, đề xuất hướng xử lý nợ XDCB.

1.4. Đánh giá các kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, trong đó làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan.

2. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2019:

2.1. Tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2019 của Sở, ngành, địa phương và đơn vị theo từng nguồn vốn đầu tư công.

2.2. Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2019.

2.3. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.

3. Việc tổng hợp, đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2018 và lập kế hoạch năm 2019 như sau:

3.1. Dự án đầu tư của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư:

Đề nghị các Sở, ban, ngành trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của Sở, ban, ngành.

3.2. Dự án đầu tư của UBND cấp huyện làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; dự án đầu tư của các đơn vị khác thuộc huyện, thị xã và thành phố làm chủ đầu tư; dự án đầu tư của UBND cấp xã làm chủ đầu tư:

Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của huyện, thị xã, thành phố.

III. Nội dung báo cáo và biểu mẫu đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tại văn bản số 1106/SKHĐT-THQH ngày 06/7/2018 về việc đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: www.sokhdt.haiduong.gov.vn - mục Quy hoạch và PT KTXH).

IV. Báo cáo của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/10/2018 (gửi kèm file dữ liệu theo địa chỉ email phongquyhoachtonghop@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc và các PGĐ Sở (gửi email);

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã và TP;

- Các phòng thuộc Sở (gửi email);

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

   GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

          Nguyễn Đình Kiêm

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: