Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/05/2019 4:56 CH 
 
Công văn số 979/SKHĐT-THQH ngày 21/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 
 

 

Kính gửi: Các Sở, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, các thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý.

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 10 khóa XVI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, các thành phố và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý như sau:

1. Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 của sở, ngành, địa phương và đơn vị mình, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Báo cáo cần tập trung đánh giá một số nội dung trọng tâm sau:

1.1) Kết quả triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của từng nội dung cụ thể đã được phân công tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

1.2) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 của ngành, lĩnh vực, địa phương (trong đó nhấn mạnh kết quả nổi bật 6 tháng).

Lưu ý: Ngoài thuyết minh báo cáo, có phụ lục biểu số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 so với kế hoạch năm 2019 và 6 tháng cùng kỳ năm trước. Riêng đánh giá kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, đề nghị tổng hợp theo mẫu biểu gửi đính kèm (Biểu mẫu có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn).

1.3) Đánh giá sâu việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trưởng đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) thuộc phạm vi trách nhiệm của sở, ngành, địa phương và đơn vị.

1.4) Nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những mặt đã đạt được, những hạn chế và yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

1.5) Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động để dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đề xuất các giải pháp trọng tâm cần chỉ đạo trong những tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2019 đã đề ra.

Trong đó, riêng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019:

a) Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ động rà soát và tích cực tham mưu trình cấp có thẩm quyền kịp thời  tháo gỡ và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công để khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và văn bản số 270/SKHĐT-THQH ngày 3101/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng (đôn đốc báo cáo lần 2 tại văn bản số 453/SKHĐT-THQH ngày 13/3/2019).

b) Theo dõi chặt chẽ quá trình giải ngân của các công trình, dự án đã phân bổ theo kế hoạch vốn năm 2019, kiên quyết thu hồi vốn đã cấp cho các dự án chuyển nguồn từ năm 2018 trở về trước nếu đến hết tháng 6/2019 chưa thực hiện, kể cả công trình, dự án thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng (thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1242-TB/TU ngày 26/3/2019).

c) Ngoài ra, đối với vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đề nghị UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo rà soát, lập và gửi báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư năm 2019 theo văn bản số 270/SKHĐT-THQH ngày 3101/2019, số 453/SKHĐT-THQH ngày 13/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với số vốn kế hoạch năm 2019 chưa phân bổ (nếu có): Thuyết minh báo cáo rõ số vốn chưa phân bổ; lý do chưa phân bổ và dự kiến thời gian phân bổ, giải ngân nguồn vốn này trong năm 2019.

1.6) Kiến nghị đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu có.

2. Báo cáo của các sở, ngành, địa phương và đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/5/2019 (đề nghị gửi kèm file dữ liệu qua thư điện tử về địa chỉ: phongquyhoachtonghop@gmail.com; bao gồm cả thuyết minh báo cáo tóm tắt những nội dung chính để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào báo cáo chung của tỉnh). Trong đó, đối với đánh giá kế hoạch đầu tư công, đề nghị:

2.1) Các Sở, ngành tổng hợp báo cáo các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ngành làm chủ đầu tư.

2.2) UBND huyện, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

2.3) Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung trên và gửi báo cáo đúng hạn để cơ quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc và các PGĐ Sở (gửi mail);

- Phòng TC-KH các huyện và TP;

- Các phòng thuộc Sở (gửi mail);

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

  Nguyễn Đình Kiêm

Mau bieu22.5.2019.xls

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: