Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 13/04/2018 10:41 SA 
 
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
Công văn số 552/SKHĐT-THQH ngày 12/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 

      Kính gửi:      - Các Sở, ngành;

                         - UBND các huyện, thành phố, thị xã.

            

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 17/VP-TH ngày 15/01/2018 về việc xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 v/v Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong Dự thảo Kế hoạch (Được đăng tải tại website: http://skhdt.haiduong.gov.vn/ , Mục Quy hoạch và PT KTXH).

Để hoàn thiện Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản vào những nội dung sau:

1. Về kết cấu, bố cục của Kế hoạch hành động.

2. Quan điểm, mục tiêu phát triển.

3. Về các nhiệm vụ cụ thể trong Dự thảo Kế hoạch hành động. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, đề nghị các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia cụ thể vào những nhiệm vụ cần bổ sung vào kế hoạch hành động để chỉ đạo thực hiện.

          Ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 25/4/2018 (đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ email: pmthang@hotmail.com) để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh Kế hoạch hành động báo cáo UBND tỉnh. Chi tiết liên hệ: Đ/c Phạm Minh Thăng, điện thoại: 01293.299.999.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở ngành, cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

                                                                    GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                         

- Như k/g (để t/h);

- UBND tỉnh (để b/c)                                                 (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở (để b/c)

- Các phòng chuyên môn trong Sở;

- Lưu VT, THQH, Thăng (50b).

                                                              Nguyễn Đình Kiêm

Cong van gui So nganh tham gia y kien.doc

DU THAO- KH hanh dong Phat trien ben vung.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: