Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 25/03/2013 3:57 CH 
 
THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I / 2013 
 

  

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦUTƯ

Số:     262    /CV-SKHĐT-QHTH

“V/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I/2013”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Hải Dương, ngày  19 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:       - Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

                                 - UBND các huyện, thành phố, thị xã;

                                 - Các đơn vị trực thuộc Sở KH&ĐT.

 

Để chuẩn bị nội dung báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I/2013 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 197/CV-KHĐT-QHTH ngày 27/02/2013 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chung của tỉnh và đính kèm toàn bộ báo cáo của tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, TP, TX tại Website có địa chỉ: http://www.skhdt.haiduong.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia ý kiến trực tiếp vào file dữ liệu báo cáo trên và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ hộp thư: duthaobaocao@gmail.com chậm nhất ngày 23/3/2013 để tổng hợp chung trước khi chính thức báo cáo UBND tỉnh. Nếu sau thời hạn nêu trên mà Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị thì được coi như đã nhất trí với nội dung của Dự thảo báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu QHTH,VP.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

    Vương Đức Sáng

                            BÁO CÁO QUÝ I/2013 SAU KHI ĐÃ TIẾP THU Ý KIẾN (LẦN 3)
 

          

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: