Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 13/04/2016 8:55 SA 
 
Báo cáo số 309/SKHĐT-TC ngày 08/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương Về việc Báo cáo tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước giai đoạn 2012-2015 
 

Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý.

Để có căn cứ tổng hợp, lập báo cáo phục vụ kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2012-2015, tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, việc thực hiện Luật Đầu tư công tại tỉnh Hải Dương theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1447/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04/3/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý như sau:

1. Lập báo cáo đánh giá tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm: vốn NSNN, TPCP, ODA, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp, các nguồn vốn khác của Nhà nước) giai đoạn 2012-2015 như sau:

1.1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư theo quy định, trong đó cần nêu cụ thể cho từng năm 2012, 2013, 2014, 2015.

1.2. Việc phân bổ và quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, như: mục tiêu, đối tượng, mức huy động các nguồn vốn và tình hình thực hiện vốn đầu tư; kết quả, hiệu quả đầu tư, trong đó cần nêu cụ thể cho từng năm 2012, 2013, 2014, 2015.

1.3. Việc thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và vốn TPCP; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN, bao gồm:

- Đánh giá công tác quán triệt, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư.

- Đánh giá việc đáp ứng các nguyên tắc trong rà soát, tổng hợp, lập danh mục dự án và bố trí vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg và Chỉ thị số 25/CT-UBND.

- Báo cáo về nợ XDCB qua từng năm 2012, 2013, 201, 2015.

1.4. Việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được; nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

(Biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn)

2. Thời gian báo cáo theo yêu cầu tại mục 1 nêu trên, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/4/2016 (gửi trực tiếp về Phòng Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com). Trong đó, đề nghị:

2.1. Các Sở, ban, ngành tổng hợp báo cáo các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư.

2.2. UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

2.3. Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung trên để cơ quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Cong van.doc

Mau bieu.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: