Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/04/2016 1:48 CH 
 
Báo cáo số 346/SKHĐT-TC ngày 21/4/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016. 
Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý.

Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ ngành trung ương về kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 theo quy định của pháp luật về đầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý như sau:

1. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và cả năm tổng hợp, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 (vốn kế hoạch năm 2016 và vốn kế hoạch năm 2015 kéo dài nếu có) như sau:

- Nội dung đánh giá kế hoạch đầu tư công gồm: Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội; tính khả thi của kế hoạch đầu tư công; tình hình quản lý đầu tư công; các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và các giải pháp xử lý.

- Mẫu biểu báo cáo: Đề nghị lập danh mục dự án và chi tiết về thông tin dự án, kết quả thực hiện theo mẫu biểu đính kèm theo công văn này.

(Biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn)

2. Thời gian gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Đối với báo cáo quý: gửi trước ngày 25 tháng cuối của quý báo cáo;

- Đối với báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 20 tháng 5 năm 2016;

- Đối với báo cáo năm: gửi trước ngày 10 tháng 11 năm 2016.

3. Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016:

- Đề nghị các Sở, ban, ngành tổng hợp, lập báo cáo đối với các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư.

- UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

- Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công./.

Cong-van 346.doc

Mau-bieu-BC 346.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: