Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 04/03/2013 3:40 CH 
 
Báo cáo 
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN năm 2013

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ------&--&--&-----                                            ------&--&--&-----

Số: 199/SKHĐT-TC                          Hải Dương, ngày 27  tháng 02 năm 2013

V/v báo cáo kết quả thực hiện..............................................    .......................... .    kế hoạch đầu tư phát triển nguồn..... .......................   ..................................  NSNN và các nguồn vốn khác có....... ................................................................ nguồn gốc NSNN năm 2013

 

Kính gửi:         - UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Chủ đầu tư công trình, dự án.

 

Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Chủ đầu tư công trình, dự án:

1. Lập báo cáo hàng tháng về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và các nguồn vốn khác có nguồn gốc NSNN năm 2013 (từ tất cả các nguồn trong kế hoạch vốn thanh toán năm 2013) theo các Biểu mẫu số 1, số 2 và số 3 đính kèm theo (biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn).

Riêng vốn NSNN thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (Biểu mẫu số 3), đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc tổng hợp báo cáo.

2. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư (gửi kèm theo bản mềm vào hộp thư: ptctm.skh@gmail.com), Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành trung ương theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện lập báo cáo theo biểu mẫu nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về Phòng Tài chính (điện thoại: 0320 3855 768), Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, giải đáp.

Năm 2013, thực Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc NSNN tỉnh Hải Dương, cơ quan quản lý đầu tư chỉ xem xét các đề xuất của chủ đầu tư khi chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình đầu tư, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời.v.v. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư công trình, dự án quan tâm thực hiện, bảo đảm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                               GIÁM ĐỐC      

- T.Tr Tỉnh uỷ, T.Tr HĐND tỉnh và UBND tỉnh;                                                   

- Đ/c Nguyễn Dương Thái, PCT UBND tỉnh                                Đã ký    

- Sở Tài chính (phối hợp);                                                          

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, TX và TP                                         

Lưu VT, TC.                                                                     Vương Đức Sáng

Mẫu biểu

                                                                                           

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: