Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/02/2019 8:59 SA 
 
Công văn số 270/SKHĐT-THQH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về việc báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng
 

          Kính gửi:   Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần  và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành trung ương về phân bổ kế hoạch và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh (dưới đây viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố lập báo cáo kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trực thuộc; báo cáo kết quả nợ khối lượng XDCB đến hết năm 2018 và báo cáo kết quả xử lý nợ XDCB của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị báo cáo số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2019.

Đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Bao cao thuc hien dau tu cong 2019.doc

Mau bieu BC.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: