Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/04/2016 7:57 SA 
 
Công văn số 295/SKHĐT-TC ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo khối lượng nợ XDCB đến hết năm 2014 và năm 2015 
 

         Kính gửi:  - Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

                          - UBND các huyện, thị xã và thành phố;

  - Các công ty TNHH MTV, công ty CP trực thuộc tỉnh.

 Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo khối lượng nợ XDCB trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến hết năm 2014 và năm 2015 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực VI tại công văn số 46/KV VI-TH ngày 23/02/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần trực thuộc tỉnh quản lý như sau:

1. Tổng hợp báo cáo chính xác danh mục dự án, số nợ XDCB của từng dự án đến hết ngày 31/12/2014 và hết ngày 31/12/2015 theo mẫu biểu gửi kèm (biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn). Trong đó đề nghị:

Các Sở, ban, ngành tổng hợp báo cáo các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư.

UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần trực thuộc tỉnh quản lý tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

2. Thời gian báo cáo theo yêu cầu tại mục 1 nêu trên, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/4/2016 (ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung trên để cơ quan tổng hợp, báo cáo Kiểm toán Nhà nước khu vực VI theo quy định./.

Cong van.doc

Mau bieu.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: