Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 02/05/2018 2:09 CH 
 
Công văn số 656/SKHĐT-THQH về việc rà soát, lập báo cáo nợ đọng XDCB thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
 

          Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố.

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 977/UBND-VP ngày 05/4/2018 về việc xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (theo văn bản số 2354/BNN-VPĐP ngày 26/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và ý kiến tham gia của Đoàn công tác liên ngành Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngày 23/4/2018;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố như sau:

1. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các xã lập phương án xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1812/SKHĐT-THQH ngày 11/12/2017.

2. Tiếp tục rà soát, lập báo cáo xác định chính xác về nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến hết ngày 31/12/2014 chưa bố trí đủ vốn để trả nợ trong giai đoạn 2016-2020 (theo Biểu mẫu số 01) và nợ XDCB phát sinh mới sau ngày 31/12/2014 chưa bố trí đủ vốn để trả nợ trong giai đoạn 2016-2020 (theo Biểu mẫu số 02).

Trong đó lưu ý:

- Về đối tượng xác định nợ XDCB: Là các dự án thuộc nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ (không tính nợ XDCB cho các dự án có quyết định phê duyệt đầu tư trước ngày 04/6/2010).

- Về nợ XDCB: Chỉ xác định số nợ XDCB của dự án đến ngày 31/12/2017 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (không áp dụng cho dự án dở dang, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau ngày 31/12/2017).

Cụ thể, số nợ đọng XDCB của từng dự án đến thời điểm báo cáo (ngày 31/12/2017) được xác định bằng tổng giá trị khối lượng thực hiện đã nghiệm thu, quyết toán A-B (hoặc giá trị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nếu dự án đã phê duyệt quyết toán), trừ (-) số vốn lũy kế đã bố trí cho dự án đến ngày 31/12/2017 (bao gồm cả vốn còn lại của kế hoạch trung hạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng đến hết năm 2017 chưa bố trí đủ vốn cho dự án).

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp báo cáo chung tình hình nợ đọng XDCB của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/05/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongquyhoachtonghop@gmail.com).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian./.

CV 656 VB de nghi ra soat no XDCB.doc

Mau bieu cv 656.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: