Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/04/2019 9:00 SA 
 
Công văn số 817/SKHĐT-THQH ngày 25/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập báo cáo phục vụ thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng tại tỉnh Hải Dương 
 

 

   Kính gửi: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện và thành phố; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh. 

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Tài chính tại văn bản số 342/TTr-P2 ngày 19/4/2019 về việc tổng hợp tình hình số liệu chuẩn bị thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng tại tỉnh Hải Dương (nhận ngày 24/4/2019), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh như sau:

1. Lập báo cáo theo Đề cương của Thanh tra Bộ Tài chính tại văn bản số 342/TTr-P2 ngày 19/4/2019 và mẫu biểu đính kèm theo văn bản này.

Nội dung văn bản được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/TaiChinh/Pages/default.aspx

2. Gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2019 (đề nghị gửi kèm qua thư điện tử theo địa chỉ thuanpv71@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính theo yêu cầu trước ngày 30/4/2019. Trong đó:

- Đối với dự án đầu tư của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư: Đề nghị các Sở, ban, ngành trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư lập báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của Sở, ban, ngành.

- Dự án đầu tư của các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; dự án của các đơn vị khác thuộc huyện, thành phố làm chủ đầu tư và dự án của UBND cấp xã làm chủ đầu tư: Đề nghị UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của huyện, thành phố.

Khối lượng công việc rất lớn nhưng yêu cầu về thời gian báo cáo rất gấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc và các PGĐ Sở;

- Phòng TC-KH các huyện, TP;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở (đôn đốc và lập BC);

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

    Nguyễn Đình Kiêm

1. De cuong BC  khao sat DTXD tinh Hai Duong.doc

Phu luc mau bieu.xlsx

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: