Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/12/2011 4:19 CH 
 
Công văn về việc rà soát và giao vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2012 
 
 

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã và thành phố.

 

Căn cứ Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 và theo yêu cầu quy định tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố:

1. Chỉ đạo và thực hiện rà soát, lập phương án bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2012 cho các dự án đầu tư thuộc cấp huyện, cấp xã trực tiếp quản lý theo các quy định tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu trên.

Riêng vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2012 thuộc ngân sách cấp huyện, đề nghị thực hiện theo nguyên tắc sau khi đã cân đối, bố trí đủ vốn cho các dự án đã được UBND tỉnh phân cấp về địa phương quản lý tại Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2007 (hoặc danh mục dự án đầu tư khác theo quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh, nếu có), thì số vốn còn lại (nếu có) được bố trí cho dự án đầu tư khác.

2. Tổng hợp báo cáo bằng văn bản về kết quả rà soát và giao vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2012 theo mức vốn thông báo và Biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo văn bản này (mẫu biểu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://skhdt.haiduong.gov.vn), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 31/12/2011 (gửi kèm theo qua thư điện tử, địa chỉ: ptctm.skh@gmail.com), để giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện rà soát, lập báo cáo theo biểu mẫu đã gửi, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp về Phòng Tài chính (điện thoại: 3855 768), Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, giải đáp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa của UBND các huyện, thị xã và thành phố./.

                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                        (Đã ký )

                                                                                   Vương Đức Sáng

_ Mẫu biểu báo cáo rà soát, phân bổ vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: