Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 09/03/2017 8:00 CH 
 
Công văn số 283/SKHĐT-TC ngày 08.3.2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư công đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2016 và năm 2017 
 

             Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

                               - UBND các huyện, thị xã và thành phố;

                               - Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 455/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phụ vụ cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2016 và 2017 (báo cáoUBND tỉnh  trước ngày 25/3/2017). Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị (dưới đây gọi tắt là ngành, địa phương và đơn vị) như sau:

1. Lập báo cáo đánh giá tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2016 và năm 2017 như sau:

a) Thuyết minh đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2016 và năm 2017 gồm: Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội; tính khả thi của kế hoạch đầu tư công; tình hình quản lý đầu tư công; các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công và các kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý.

b) Mẫu biểu báo cáo: Đề nghị lập danh mục dự án và chi tiết về thông tin dự án, kết quả thực hiện theo mẫu biểu đính kèm theo công văn này.      (Nội dung công văn và biểu mẫu báo cáo có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn).

2. Căn cứ các nội dung báo cáo tại mục 1 nêu trên, đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị:

a) Gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/3/2017 (ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com), để cơ quan có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu trước ngày 25/3/2017.

b) Trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo:

- Đề nghị các Sở, ban, ngành tổng hợp, lập báo cáo đối với các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành làm chủ đầu tư.

- Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các dự án của UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư.

- Đề nghị Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp báo cáo các dự án thuộc đơn vị mình làm chủ đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Congvanso283ngay08.3.2017.doc

Mau bieu BC.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: