Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/11/2015 2:43 CH 
 
Kế hoạch đầu tư công 05 năm 2016-2020, dự kiến năm 2016 và Kế hoạch hỗ trợ 46 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới 
 
 

                     Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Căn cứ công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016;

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

I. Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020:

1. Thời gian trình HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020:

Theo công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016, đã hướng dẫn và đề nghị HĐND các cấp chưa thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của địa phương mình vào cuối năm 2015 và việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của các cấp sẽ thực hiện sau khi Quốc hội thông qua kế đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của quốc gia.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của địa phương mình (đối với các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp huyện) và trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp xã (đối với các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã) theo các quy định của Luật Đầu tư công, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020.v.v. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo HĐND cùng cấp và trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã báo cáo HĐND cấp xã chưa thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của địa phương mình vào cuối năm 2015; việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp huyện và cấp xã sẽ thực hiện sau khi HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Hải Dương.

2. Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020:

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn cho các dự án và dành lại dự phòng 10% để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 (theo các văn bản hướng dẫn trước đây, phân bổ cho dự án là 85% tổng mức vốn của từng nguồn vốn và dự phòng là 15%).

3. Tổng hợp tiền thu sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố:

Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục rà soát tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố 5 năm 2016-2020 và dự kiến tiền thu sử dụng đất điều tiết về các cấp ngân sách theo các quyết định của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015 và quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn.

4. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020:

Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công 5 năm 2011-2015 (từ tất cả các nguồn vốn đã giao cho các dự án thuộc cấp huyện, cấp xã và đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư) và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 của địa phương mình (từ các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và các đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã) theo các nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn tại công văn số 1199/SKHĐT-TC ngày 29/8/2014 và số 714/SKHĐT-TC ngày 17/6/2015, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/02/2016 (đề nghị gửi kèm qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com) để làm căn cứ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Hải Dương; riêng tiền thu sử dụng đất trên địa bàn, đề nghị tổng hợp theo mẫu biểu gửi kèm công văn này.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016:

1. Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016:

Để các huyện, thị xã và thành phố chủ động lập kế hoạch đầu tư công năm 2016 và tiếp tục rà soát, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức (vốn XDCB tập trung) phân cấp về ngân sách cấp huyện năm 2016 như Phụ lục biểu số 01 kèm theo (mức vốn năm 2016 chính thức của từng huyện, thị xã và thành phố sẽ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016).

Riêng tiền thu sử dụng đất năm 2016 thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã: Căn cứ tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn năm 2016 đã thống nhất với Cục Thuế tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố dự kiến tiền thu sử dụng đất của ngân sách cấp mình và ngân sách cấp xã trực thuộc theo các quyết định của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015 và quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn (mức vốn năm 2016 chính thức của từng huyện, thị xã và thành phố sẽ thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016).

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2016:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành của địa phương; phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016 với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

b) Xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phù hợp với kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2016.

c) Kế hoạch đầu phát triển năm 2016 được xây dựng và thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016); Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020; các công văn hướng dẫn số 1199/SKHĐT-TC ngày 29/8/2014 và số 714/SKHĐT-TC ngày 17/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016 được phân bổ theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại đầu tư theo hướng tập trung, khắc phục tình trạng dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư và bố trí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt tối thiểu 20% tổng vốn trong cân đối NSĐP của ngân sách các cấp. Trong đó, lưu ý việc phân bổ vốn năm 2016 theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ XDCB; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2016 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện dự án trong năm 2016); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

(2) Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

(3) Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới và theo quy định sau:

- Ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 để lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

- Dự án khởi công mới trong năm 2016 phải được rà soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật về đầu tư công, cụ thể như sau:

+ Thuộc danh mục dự án khởi công mới trong dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/10/2015.

+ Mức vốn bố trí bảo đảm hoàn thành theo đúng thời gian quy định: dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới 800 tỷ đồng bố trí vốn không quá 5 năm; dự án nhóm C bố trí vốn không quá 3 năm.

- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho từng dự án cụ thể để bảo đảm các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016:

Căn cứ hướng dẫn số 878/KHĐT-QHTH ngày 16/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư từ NSNN năm 2016 và các nội dung hướng dẫn tại công văn này, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố lập báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 của địa phương (bao gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2015 (đề nghị gửi kèm qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com) để làm căn cứ tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2015 và kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương.

III. Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 46 xã đăng ký hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015:

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 46 xã đăng ký hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 và để các địa phương có căn cứ xác định mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo từng nguồn vốn, làm cơ sở thẩm định nguồn vốn và trình duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo nguồn vốn như Phụ lục biểu số 02 kèm theo.

Căn cứ mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo nguồn vốn tại công văn này, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố lập kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư theo nguồn vốn cho các dự án lên theo hướng bố trí một dự án một nguồn vốn; riêng vốn TPCP đầu tư, chỉ hỗ trợ cho mỗi xã không vượt quá 1.500 triệu đồng và được bố trí cho 01 dự án.

 

Trên đây là hướng dẫn bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020, dự kiến năm 2016 và thông báo dự kiến kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 46 xã đăng ký hoàn thành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện và trực tiếp chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn, giải đáp (trực tiếp liên hệ về Phòng Tài chính - điện thoại: 0320 3855 768)./.

Công văn số 1386/SKHĐT-TC ngày 06/11/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bieu.xlsx

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: