Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/04/2017 5:12 CH 
 
Lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
 
                      Kính gửi:  - UBND các huyện, thị xã và thành phố;

                           - UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại văn bản số 429/UBND-VP ngày 01/3/2017 về việc hướng dẫn chi tiết, tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Hải Dương như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Thông tư hướng dẫn số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có sao gửi kèm theo). Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

a) Tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công đều phải lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án.

Riêng dự án nhóm C quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia có kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp: Thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư rút gọn theo Điều 13 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

b) Vốn đầu tư công hằng năm chỉ bố trí cho dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong đó, vốn bố trí cho dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 5, Điều 54 của Luật Đầu tư công.

2. Về lập kế hoạch đầu tư công theo quy định tại tiết a, Khoản 2, Điều 5 của Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1199/SKHĐT-TC ngày 29/8/2014 về việc lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020; số 714/SKHĐT-TC ngày 17/6/2015 về việc lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Riêng quy định về nguyên tắc lập và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo quy định tại mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương và Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý: Đối với các dự án dở dang và dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020, trong từng dự án thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư; mức vốn kế hoạch bố trí cho từng dự án không vượt quá 90% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lập kế hoạch đầu tư công hằng năm:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về lập kế hoạch đầu tư công hằng năm theo quy định.

Đối với kế hoạch năm 2017: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 699/SKHĐT-TC ngày 30/6/2016 về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017. Riêng quy định về nguyên tắc lập và phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện theo quy định tại mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương.

3. Rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017 của cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

Căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, Thông tư hướng dẫn số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số nội dung hướng dẫn nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chủ động rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017 cho phù hợp với quy định hiện hành.

Riêng đối với dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có nhu cầu đề nghị bố trí vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư thực hiện dự án trong giai đoạn 2016-2020, lập báo cáo theo mẫu biểu đính kèm gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp thành báo cáo chung, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 4 năm 2017 để tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư hướng dẫn số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

 3-2017 Huong dan lap KHDT cap xa  thuc hien CT MTQG.doc

Tổng hợp danh mục dự án có nhu cầu sử dụng vốn NSTW, NST.xlsx

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: