Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/12/2017 6:05 CH 
 
Về việc báo cáo tình hình nợ đọng XDCB của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3388/UBND-VP ngày 09/11/2017 về việc báo cáo nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố như sau:

1. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã rà soát, lập báo cáo xác định chính xác về nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng nội dung văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên (có sao gửi kèm theo).

Trong đó lưu ý: Quy định về tiêu chí xác định nợ đọng XDCB thực hiện theo mục 2 và xác định, phân loại nợ đọng XDCB theo mục 3 văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lập danh mục dự án và số nợ đọng XDCB đến hết ngày 31/12/2014 theo Biểu mẫu số 01 (chỉ tính cho số nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn để trả nợ trong giai đoạn 2016-2020 và không tính số nợ XDCB phát sinh mới sau ngày 31/12/2014); số nợ đọng XDCB sau ngày 31/12/2014 theo Biểu mẫu số 2 (chỉ tính cho số nợ XDCB phát sinh mới sau ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn để trả nợ trong giai đoạn 2016-2020 và không tính số nợ XDCB đến ngày 31/12/2014 đã xác định ở Biểu số 01) gửi kèm theo văn bản này

(Văn bản và biểu mẫu có thể tải từ trang Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn).

2. Phương án xử lý nợ đọng XDCB:

a) UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và giám sát UBND các xã thực hiện:

- Rà soát, giãn tiến độ đầu tư và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các dự án chưa thực sự cấp bách để có phương án cân đối ngân sách xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB và không để phát sinh nợ XDCB mới.

- Đẩy mạnh việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất và chủ động cân đối các nguồn vốn theo phân cấp để cơ bản xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB xong trước tháng 6/2018.

- Trường hợp chưa xử lý dứt điểm nợ XDCB mà vẫn đề xuất khởi công mới dự án trong giai đoạn 2016-2020, thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật Đầu tư công.

b) Cấp nào phê duyệt dự án thì chịu trách nhiệm xác định nguồn vốn để thanh toán nợ đọng XDCB.

3. Căn cứ văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố xác định rõ các nguyên nhân gây phát sinh nợ đọng XDCB và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra nợ đọng XDCB lớn ở địa phương mình, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Báo cáo nợ đọng XDCB:

Đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp báo cáo chung tình hình nợ đọng XDCB của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố theo văn bản này, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 25/12/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ phongquyhoachtonghop@gmail.com).

UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, số liệu về số nợ đọng XDCB và phương án thanh toán các khoản nợ đọng XDCB theo báo cáo của mình đã gửi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian./.
         12-2017 Van ban.doc

Công văn.pdf

Mau bieu BC.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: