Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 24/10/2018 7:51 SA 
 
Công văn số 1848/SKHĐT-THQH ngày 22/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 
Kính gửi: Các Sở, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần và Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh.
 

10-2018 Don doc giai ngan von dau tu 2018.doc

Danh sach.xls

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3154/UBND-VP ngày 14/9/2018 về việc đôn đốc giải ngân, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị có liên quan tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành và khẩn trương làm thủ tục giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu năm 2018 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao.

Trong đó, đối với dự án đầu tư chuyển tiếp và khởi công mới trong kế hoạch vốn NSTW và vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 đến hết ngày 30/9/2018 giải ngân dưới 50% có danh mục dự án theo mục II của Phụ lục kèm theo.

2. Về kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với dự án trong kế hoạch vốn NSTW và vốn NSĐP nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng đến ngày 15/7/2018 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn giao và dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (chưa phê duyệt quyết toán) nhưng đến ngày 31/8/2018 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn giao theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Đức Sáng tại Thông báo số 74/TB-VP ngày 05/7/2018 của Văn phòng UBND tỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1348/SKHĐT-THQH ngày 09/8/2018 gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị. Nhưng đến nay rất ít Chủ đầu tư gửi báo cáo kiểm điểm làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư.

Đề nghị các Sở, ngành trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và các Chủ đầu tư lập và gửi báo cáo kiểm điểm làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư (đối với các Chủ đầu tư chư gửi báo cáo kiểm điểm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (chi tiết có danh mục dự án theo mục I của Phụ lục kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quan tâm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như k/g;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Giám đốc và các PGĐ Sở (gửi email);

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã và TP;

- Các phòng thuộc Sở (gửi email);

- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: