Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/03/2019 8:05 SA 
 
Công văn số 400 /SKHĐT-THQH ngày 06/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSTW năm 2018 sang năm 2019 
 

 

      Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã và thành phố; Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn NSTW năm 2018.

 

Để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về danh mục dự án và vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 kéo dài sang năm 2019 (theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn NSTW năm 2018 như sau:

1. Rà soát và lập báo cáo danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2018 còn lại đến hết ngày 31/01/2019 chưa giải ngân đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 của từng dự án đã được UBND tỉnh phân bổ chi tiết tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 09/02/2018, số 4562/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 và uỷ quyền cho UBND cấp huyện phân bổ chi tiết tại Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 (vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới), số 3676/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 (vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở) theo phụ lục biểu đính kèm (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước tại nơi giao dịch về số vốn NSTW năm 2018 giải ngân đến hết ngày 31/01/2019).

2. Thời gian gửi báo cáo trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 (ngoài báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ  thuanpv71@gmail.com).

Sau thời gian trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được báo cáo của các đơn vị, được hiểu là vốn NSTW năm 2018 đến ngày 31/01/2019 đã giải ngân hết 100% và đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về số vốn NSTW còn dư nếu bị thu hồi hoặc hủy dự toán do không báo cáo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh (để phối hợp t/h);

- Giám đốc và các PGĐ Sở (gửi mail);

- Phòng TC-KH các huyện, TX và TP;

- Trang website của Sở;

- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

 

 

    Nguyễn Đình Kiêm

Maubieu kéo dài thời gian thực hiện.xls

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: