Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 24/04/2018 11:31 SA 
 
Phí thay đổi đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân 
Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ vận tải Quang Văn
Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về mức lệ phí: Theo Thông tư số 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/12/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định: Lệ phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần Cũng tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: leej phí công bố nội dung Đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần Như vậy tổng mức lệ phí thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và lệ phí cppng bố nội dung đăng ký doanh nghiệp) là 400.000đ/lần.