Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 13/08/2015 10:21 SA 
 
Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 
 
            Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9.

          Các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý, hiệu quả của các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi theo nguyên tắc: bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết và không hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ, thời gian thực hiện đối với nhà đầu tư; giảm thiểu hình thức xin cấp phép, xác nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển sang áp dụng hình thức ban hành tiêu chuẩn, điều kiện để nhà đầu tư tự đăng ký thực hiện và cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm; đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP.

          Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các văn bản pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh ban hành không phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại Luật đầu tư, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015; đồng thời đề xuất phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thay thế, bãi bỏ các văn bản nói trên; hoàn thành trước ngày 1/7/2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 8/2015.

          Các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đang thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014; báo cáo, đề xuất phương án hoàn thiện quy định triển khai dự án đầu tư theo hướng bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, thông suốt giữa các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường với thủ tục về đầu tư, tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện. Các Bộ, cơ quan gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

          Các Bộ, cơ quan khẩn trương có ý kiến về Danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài gửi kèm Công văn số 4819/BKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của Bộ, cơ quan về những đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 8 năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Danh mục này để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 8 năm 2015.

          Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư Pháp, các Bộ, cơ quan liên quan, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới của các Luật này.

          UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 8/2015.

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2015 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ...

           BBT Website Sở KH&ĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Nghị quyết 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: