Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 19/05/2017 11:13 SA 
 
Tham gia ý kiến vào dự thảo hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội 
 
        

Thực hiện công văn số 195/UBND-VP ngày 25/01/2017 và 407/UBND-VP ngày 29/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH TW Đảng khóa XII và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 160/SKHĐT-QHTH ngày 09/2/2017 đề nghị các Sở ngành liên quan rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quản lý ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội, văn bản tham gia ý kiến của một số Sở, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện các Nghị quyết nêu trên.

 Để hoàn chỉnh nội dung dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập Website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin đề nghị các Sở, ngành liên quan và tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Kế hoạch hành động và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/5/2017.

 Dự thảo Kế hoạch hành động và các Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội được đăng tải dưới đây.

 Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                  BBT Website Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

05-NQ.TW.pdf

24-NQ.QH14.pdf

27-NQ.CP.pdf

Kehoachhanhdong.doc 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: