Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/01/2018 3:30 CH 
 
Công văn số 64/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 12/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Về việc cung cấp thông tin phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh
 

Kính gửi:

 

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành: TNMT;  Xây Dựng; GTVT; KHCN, Công thương, LĐTB&XH, Nội Vụ, Tài Chính, NN&PTNT, GDĐT, Y Tế, VHTT&DL, Thông tin truyền thông, Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thanh Tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương; Chi cục Hải Quan tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Thực hiện việc phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư, nhất là việc cung cấp kịp thời thông tin về các dự án cần xin ý kiến, về tình hình hoạt động của các dự án .v.v. qua Email và trao đổi điện thoại trực tiếp, từ đó nâng cao chất lượng ý kiến và rút ngắn thời gian xử lý công việc, thiết thực triển khai chính phủ điện tử, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

          1. Cung cấp thông tin phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh, chi tiết theo biểu sau:

TT

Tên phòng, ban, đơn vị

Chức năng,

nhiệm vụ chính

Tên, chức vụ người được phân công làm đầu mối

Điện thoại, Email

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Thông tin đăng ký gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương số 58, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trước ngày 30/01/2018 để tổng hợp, thông báo (bản mềm gửi về địa chỉ email: thamdinhhd@gmail.com hoặc hienlx@gmail.com, danhtu1982@yahoo.com)

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cung cấp thông tin phòng và cán bộ làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh như sau:

TT

Tên phòng

Chức năng,

nhiệm vụ chính

Tên, chức vụ người được phân công làm đầu mối

Điện thoại, Email

 

1

Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

Lĩnh vực đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp), dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ...

Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng

ĐT: 0937116866

Email: thamdinhhd@gmail.com

hienlx@gmail.com

 

2

Phòng Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (ngoài khu công nghiệp), nguồn vốn hỗ trợ phát triển  chính thức (ODA) ...

Nguyễn Danh Tú, Trưởng phòng

ĐTenlx@gmail.comd@gmail.com

 của quý cơ quan, đơn vị.: 0972040.982

Email: danhtu1982@yahoo.com

3. Khi có dự án cần xin ý kiến, về tình hình hoạt động của các dự án, các khó khăn, vướng mắc cần phối hợp tháo gỡ .v.v., cùng với việc gửi văn bản bằng giấy, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi văn bản qua Email để các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình và cho ý kiến, khi các cơ quan, đơn vị có ý kiến cũng gửi qua Email cho Sở KH&ĐT (và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan) qua Email; văn bản đi, đến bằng giấy đến chủ yếu để lưu hồ sơ. Nội dung văn bản gửi qua Email được thể hiện bằng bản Word và khuyến khích bản được scan (pdf).

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh Hải Dương (thay bc);

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT;

- BBT Wesite Sở KHĐT, Cổng thông tin DN;

- Các phòng: ĐT, TĐ&GSĐT, KTĐN; ĐKKD; Trung tâm HTPTDN, TV&XTĐT;

- Các doanh nghiệp có liên quan;

- Lưu: ĐT, TĐ&GSĐT, VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

 So KHĐT CV 64 cung cấp đầu mối (1).pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: