Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 24/11/2016 2:38 CH 
 
Hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 
 

             BBTCăn cứ vào các quy định tại: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Căn cứ vào các Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 về việc công bố danh mục và nội dung TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28/10/2016 về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong hồ sơ “Quyết định công bố TTHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1339/CV-SKHDT-TTr ngày 07/11/2016 gửi Sở Tư pháp để lấy ý kiến kiểm soát chất lượng TTHC trước khi trình UBND tỉnh ban hành

             Chi tiết tại các file đính kèm dưới đây:

1. CongVanLan4.doc

2. ToTrinh_QuyetDinh_Lan4.doc

3. DanhMucTTHC_lan3.doc

4. I.1 DoanhNghiep.doc

5. I.2 LienHiepHopTacXa.doc

6.I.3 Doanh nghiep xa hoi.doc

7.I.4 Dautu.doc

8. I.5 LinhVucDauTuTheoHinhThucDoiTacCongTu.doc

9.I.6. LinhVucDauTuVaoNongNghiepNongThon.doc

10. I.7. LinhVucDauThau_LuaChonNhaThau.doc

11. I.7.LinhVucDauThau_LuaChonNhaDauTu.doc

12. II.1 HoKinhDoanh_CapHuyen.doc

13. II.2 HopTacXa_CapHuyen.doc

14. II.3. LinhVucDauThau_CapHuyen.doc

15. III. DauThau_CapXa.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: