Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/06/2016 3:19 CH 
 
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo hồ sơ công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 
 
          Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số Luật, Nghị định, Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, cần phải ban hành Quyết định thay thế và công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với quy định hiện hành. 

Căn cứ vào hướng dẫn của Chính phủ tại các Nghị định: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng thời, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 605/STP-KSTTHC ngày 10/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong dự thảo hồ sơ Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

Để việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính đúng trình tự, tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân và các đơn vị có liên quan về các nội dung có trong dự thảo hồ sơ nêu trên.   

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 58 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trước ngày 30/6/2016 để tổng hợp chung, trước khi chính thức trình UBND tỉnh. Sau thời điểm này mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được ý kiến tham gia, thì được coi là các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã đồng ý với các nội dung trong dự thảo hồ sơ./. 

    Đính kèm các file dữ liệu:

    1. Công văn lấy ý kiến của Sở KH & ĐT

    2. Dự thảo Tờ trình, Quyết định

    3. Danh mục các Thủ tục hành chính

    4. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH & ĐT

    4.1. LinhVucThanhLapVaHoatDongCuaDoanhNghiep3.doc

    4.2._LinhVucThanhLapVaHoatDongCuaLHTX_HTX_QTDND4.doc

    4.3._LinhVucDauTu.doc

    4.4._LinhVucDauTuTheoHinhThucDoiTacCongTu (1).doc

    4.5._LinhVucDauTuVaoNongNghiepNongThon (1).doc

    4.6._LinhVucODA_VayUuDai.doc

    4.7._LinhVucDauThau.doc

    5. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố, thị xã

    5.1._LinhVucThanhLapVaHoatDongCuaHoKinhDoanh.doc

    5.2._LinhVucThanhLapVaHoatDongCuaHTX.doc

    5.3._LinhVucDauThau.doc

   6. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: