Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 31/03/2017 8:08 SA 
 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Ngày 27 tháng 3 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO); đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; các phòng, đơn vị thuộc sở có 11 đầu mối, bao gồm: Văn phòng, Thanh tra; Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn.

Như vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cơ bản vẫn như trước, số lượng phòng và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở không thay đổi. Một số thay đổi đáng chú ý là không thành lập Phòng Tài chính, bổ sung thành lập Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân và tên mới của Phòng Khoa giáo, Văn xã thay cho Phòng Văn xã; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thay cho Phòng Thẩm định và Đầu tư trong nước trước đây.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

                                                             Nguyễn Xuân Đoan

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: